gweinidog. dylunydd. ffotograffydd.

rhysllwyd.com

“Roedd Iesu yn ei ddagrau” Ioan 11:35

Pan fuodd Lasarus farw nid oedd Iesu o gwmpas. Bedwar diwrnod wedyn dyma Iesu yn cyrraedd a’r peth cyntaf dywedodd Mair wrth Iesu oedd: “Arglwydd, taset ti wedi bod yma, fyddai fy mrawd ddim wedi marw.” Mewn geiriau eraill, “Dduw, ble oeddet ti!?” Yr un cwestiwn ag y...

Cael eich ail aileni

Wythnos yma yng Nghaersalem roeddem ni’n edrych ar hanes Iesu’n cyfarfod Nicodemus o Ioan 3. Dyma’r hanes sy’n rhoi’r syniad i ni am ‘ailenedigaeth’, neu yn Saesneg y syniad o fod yn ‘born again’. Pan mae rhywun yn clywed y term ‘born again Christian’ y dyddiau yma...

Sut wnaeth newyddion mor dda arwain at ymateb mor ddrwg?

Yn Luc 4 rydym ni’n cael hanes Iesu yn y Synagog yn Nasareth ac fel testun mae’n dewis rhai adnodau o Broffwydoliaeth Eseia: “Mae Ysbryd yr Arglwydd arna i,oherwydd mae wedi fy eneinio ii gyhoeddi newyddion da i bobl dlawd.Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n...

Ysbrydol, ond ddim yn grefyddol?

YSBRYDOLRWYDD HEDDIW A HER HANES SIMON Y DEWIN (ACTAU 8:9-25) Roedd dweud eich bod chi’n “ysbrydol, ond ddim yn grefyddol” yn rhywbeth trendi iawn yn y cylchoedd Cristnogol lle roeddwn i’n tyfu fyny. Ar un llaw roedd e’n rhyw ymdrech i bellhau eich hun o grefydd farw...

PAM NAD YDW I’N “LLYTHRENOLWR”

Fe ddechreuom gyfres newydd yng Nghaersalem ddydd Sul yn edrych ar Actau’r Apostolion. Ar ddechrau pob cyfres rwy’n hoff o rannu rhai egwyddorion cyffredinol ynglŷn â sut ydw i’n darllen a deall y Beibl. Rydw i’n cadarnhau awdurdod y Beibl - rydw i’n credu fod Duw yn...

Addoli a Dilyn y Crist Atgyfodedig

Y person cyntaf i gyfarfod y Crist Atgyfodedig oedd Mair Magdalen, ac fe ddigwyddodd hyn mewn gardd. Ar y dechrau roedd hi’n meddwl mai Iesu oedd y garddwr; rhywbeth sydd, ar yr olwg gyntaf, yn reit ddoniol. Camgymeriad hawdd i’w wneud, roedd hi mewn gardd wedi’r...