Mae’r erthygl yma yn ddilyniant i’r erthygl: I dorri crib fy malchder oedd yn trafod rhai o’r heriau a gododd yn fy mlynyddoedd cyntaf fel Gweinidog. Dyma adrodd rhai arwyddion gobaith a brofasom yn yr un cyfnod, yn cynnwys yr hanes o adfer ac ail-agor adeilad Caersalem rhwng 2014-2015.

Ar ôl rhyw dair blynedd roeddem wedi sefydlu tîm addoli oedd yn arwain yr addoliad yn rheolaidd ar fore Sul. Roedd pobl newydd yn ymuno gyda’r eglwys, rhai ohonynt wedi teimlo galwad i symud yr holl ffordd o Lundain i gefnogi’r gwaith. Eraill yn Gymry Cymraeg oedd wedi bod yn addoli mewn eglwysi Saesneg lleol yn flaenorol ond bellach yn gallu adnabod yng Nghaersalem eglwys a gogwydd y gallent wneud cartref ynddi. Buom yn ffodus o gael cymorth cenhadon tymor byr o America, Will Bowden yn un ohonynt, a fu’n allweddol yn adeiladu gwaith Ieuenctid yr eglwys ac ar un cyfnod roedd yn agos i 30 yn gallu bod yn y Clwb Ieuenctid ar nos Fercher a llawer ohonynt hefyd yn dod i’r oedfa ar nos Sul.

Dyma’r cyfnod pan briododd Menna a fi ac roedd derbyn yr adnodau yma o Eseia 61 ar achlysur ein priodas yn annogaeth ac yn cadarnhau ein galwad:

“Y mae ysbryd yr Arglwydd DDUW arnaf… I ofalu am alarwyr Seion; a rhoi iddynt goron yn lle lludw, olew llawenydd yn lle galar, mantell moliant yn lle digalondid. Gelwir hwy yn brennau cyfiawnder wedi eu plannu gan yr ARGLWYDD i’w ogoniant. Ailadeiladant hen adfeilion, cyfodant fannau a fu’n anghyfannedd; atgyweiriant ddinasoedd diffaith ac anghyfanedd-dra llawer oes.”

‭‭(Eseia‬ ‭61‬.1, 3‬-‭4‬)

Ar ôl pum mlynedd roeddem wedi tyfu’n rhy fawr i gynnal popeth yn y festri felly roedd rhaid ail-afael o ddifri yn y bwriad tymor hir o adnewyddu’r capel er mwyn ail-ddechrau ei ddefnyddio. Er nad oeddem yn eglwys gyfoethog o bell ffordd, roedd cyfraniadau’r aelodau wedi cynyddu’n flynyddol ers rhai blynyddoedd felly roeddem mewn sefyllfa i wario rhywfaint o’n harian wrth gefn a chymryd benthyciad gan Undeb y Bedyddwyr i dalu am y gwaith adnewyddu ar yr adeilad. 

Fe’n bendithiwyd yn nhrefn rhagluniaeth o gael cymorth timau o genhadon tymor hir a byr o America a ddaeth i wneud peth o’r gwaith adeiladu. Nid yw’n hawdd rhoi gwerth ariannol ar y cymorth yma ond tybiaf fod yr oriau llafur yn unig a roed i’r prosiect, yn bennaf gan Lance Norton, dros gyfnod o flwyddyn, ac yna’r timoedd tymor byr y daeth hefyd, heb sôn am aelodau Caersalem, gyfwerth a swm pump os nad chwe ffigwr. Yr haelioni yma a wnaed y fath brosiect yn bosib i eglwys o’n maint ni. Yn 2015 agorwyd y capel ar ei newydd wedd i ddathlu dau can mlwyddiant yr achos.

Please follow and like us: