Category Archives: Cerddoriaeth

Yn ôl ar dir y byw

Ar ddiwrnod Pethau Bychain mae’n bleser ail-agor fy ngwefan ar ôl dros ddau fis o fudandod.

Bu’n rhaid i mi gau’r wefan yn wreiddiol am resymau technegol, gan mod i wedi cyrraedd uchafswm cwota fy masdata MySQL buodd rhaid i mi drosglwyddo’r cyfan i fasdata newydd. Ar ôl trosglwyddo’r basdata roedd problem dra ddifrifol sef fod yr acenion Cymraeg ddim yn dangos yn gywir, mae rhai ohonyn nhw yn parhau i beri trafferth felly ymddiheuriadau rhag blaen am hynny. Diolch i Zanity am fy helpu gyda hyn. Ymddiheuriadau hefyd fod yr iaith fain yn ymddangos o bryd i’w gilydd; rwy’n cyfieithu’r thema WordPress wrth i mi fynd ymlaen a gweld beth sydd yna ar ôl heb ei gyfieithu.

Yn digwydd bod bu’r orfodaeth dechnegol i gau’r wefan am gyfnod syrthio ar adeg lle roeddwn wedi penderfynu rhoi seibiant i flogio beth bynnag er mwyn canolbwyntio 110% ar y PhD. Bellach dwi wedi ysgrifennu pob pennod ac yn y broses o ail-ddrafftio’r cyfan i’r safon ddisgwyliedig. Dwi’n gobeithio cyflwyno’r thesis fis Hydref a dwi’n disgwyl ymlaen yn eiddgar i’w gael allan o’r ffordd nawr, mae’n dipyn o faich digon diflas bellach. Wedi dweud hynny, y PhD fydd prif ffocws fy amser a’m sylw am yr wyth wythnos nesaf felly er bod y blog yn ôl ar dir y byw y tebygrwydd yw y bydd y rhan fwyaf o byst yn y dyfodol agos yn ymwneud ac R. Tudur Jones a’r PhD, sori.

Roedd ail-agor y wefan yn gyfle gwych i mi ei dacluso fyny a rhoi diwyg newydd iddo. Prif ffocws y wefan o hyd bydd y blog ei hun. Rydw i wedi ailwampio’r adran ‘dylunio’ sydd bellach yn cynnwys amcangyfrif o brisiau argraffu gan yr argraffwyr dwi’n gweithio gyda nhw. Rwy’n gobeithio bydd hyn yn denu mwy o bobl i droi ata i ar gyfer gwaith dylunio a chysodi. Gyda llaw, dydw i ddim yn gwneud arian mawr gyda’m gwaith dylunio ond yn hytrach yn ei weld fel cymorth i ddod a dau pen tennyn ynghyd a’m cynnal yn fy mhriod waith sef y weinidogaeth. Rwyf wedi ychwanegu adran sy’n cyfeirio pobl at fy mlog Saesneg ac mae’r adran ‘cysylltu’ dal yna.

Mae’r adran ‘dr. tudur’ wedi goroesi, ac ar ôl i mi orffen y thesis ac os bydd ei safon yn dderbyniol fe wna i rannu penodau fel PDF’s fan yma. Mi fydd y podlediadau yn ail-ddechrau fis Hydref pan fydda i yn ail-gydio yn fy ngwaith fel Bugail. Y tro hwn fe fydd y podlediadau yn dod o Gaersalem, Caernarfon lle fydda i’n Fugail dan hyfforddiant am 10 mis o fis Hydref mlaen fel rhan o fy nghyfnod olaf o hyfforddi i fod yn Weinidog. Ar yr adran ‘pregethu’ fe fedrwch weld lle dwi’n pregethu o Sul i Sul rhag ofn eich bod chi am droi i mewn.

I lawr yr ochr dde dwi wedi rhoi pedwar dolen amlwg i bedwar peth dwi’n ei chyfri yn bwysig ac yn ymwneud a nhw. Torri Syched, fy nghyfres o ffilmiau byrion am y ffydd. Society Profiad, fy mand. Cymdeithas yr Iaith, i’r gad. Ac yn olaf beibl.net sef y fersiwn ar-lein o’r Beibl mewn iaith lafar. Ymhen rhai wythnosau mi fydda i’n ychwanegu dolen fan yma i wefan fy eglwys yng Nghaernarfon sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Lawr yr ochr dde mae modd i chi ddilyn fy ffrwd Tumblr a Flickr hefyd. Gan mod i bellach yn defnyddio Tumblr yn y fan honno ac nid ar y blog y bydda i’n rhannu lluniau a fideo’s ac ati. Yn bennaf, pyst sy’n cynnwys testun yn unig y bydda i’n rhannu ar y blog o hyn allan. Yn olaf, tynnwyd y llun gwych, er braidd yn or-ystumiol, ohonof sydd ar frig y wefan gan ffrind i mi o Georgia oedd yng Nghymru dros yr Haf, dyma wefan Tara. Mae ei gwaith hi’n wych ac ers ei chyfarfod hi rwy’n gwrido mod i arfer ystyried unwaith mod i’n ffotograffydd reit fedrus.

Felly dyna ni, mae’n wych bod yn ôl a gobeithio fod ail-agor y wefan yma a’r cynnwys Cymraeg a fydd yn llifo allan ohono dros y misoedd nesaf yn rhyw gyfraniad bach i ddiwrnod Pethau Bychain!

Please follow and like us:

Achos Geraint Jones – Seisnigrwydd Radio Cymru

Geraint Jones

Bues i draw yn Llys Ynadon Caernarfon p’nawma yn gwrando ar achos Geraint Jones, Trefor. Roedd Geraint o flaen ei well am wrthod talu am ei drwydded deledu fel protest yn erbyn Seisnigrwydd Radio Cymru. Rhaid i mi gydnabod nad oeddw ni’n cytuno gyda’r oll oedd yn cael ei ddadlau yn y llys heddiw yn enwedig y ddadl am burdeb ieithyddol, dydw i ddim am i Magi Dodd fynd ar gwrs gloywi iaith a dod yn ôl yn siarad fel Gwilym Owen. Ond roeddw ni’n cefnogi’r alwad 100% i Radio Cymru roi’r gorau i chwarae recordiau Saesneg oherwydd mae yna ddegau o sianeli radio eraill yn gwneud hynny. Ac i bob recordiaid Saesneg sy’n cael ei chwarae mae yna gyfle yn cael ei golli i roi cyfle i fandiau Cymraeg.

Mwy o luniau.

Please follow and like us:

Ffilm 001

cutWythnos yma dwi’n cymryd seibiant o’r PhD a gwahanol bethau eraill sydd fel arfer ar fy mhlât i weithio ar y ffilm fer gyntaf mewn cyfres gobeithio. Dydy hi’n ddim byd newydd i Gristnogion gynhyrchu ffilmiau byr er mwyn rhannu eu ffydd i bobl sydd a diddordeb gwylio a gwrando. Er enghraifft yn y byd Saesneg mae ffilmiau NOOMA Rob Bell wedi bod yn dra ddylanwadol. Hyd yn oed os na wnewch chi werthfawrogi neges Bell maen rhaid i chi edmygu creadigrwydd a safon saethu a chynhyrchu’r ffilmiau. Fy ffefryn i yng nghyfres NOMMA ydy’r cyntaf un NOOMA 001 -Rain. Fodd bynnag, yn ôl yr arfer, does dim stwff fel hyn gyda ni yn Gymraeg.

Yn y gorffennol dwi wedi trio creu pethau amaturaidd, maen siŵr mae’r enwocaf ydy’r ffilm ‘Stori Lewis’ sydd wedi derbyn cannoedd o hits ar YouTube. Er fod y cynnwys yn ddifyr, mae safon y cynhyrchu yn amlwg amaturaidd – ond eto maen ddigon dderbyniol pan gofiwch fod y cyfan yn home made job. Y bwriad yn awr yw creu ffilmiau o safon proffesiynol yn arddull ffilmiau NOOMA Rob Bell. Ni fydda nhw yn gyfieithiadau o ffilmiau Rob Bell nac ychwaith yn addasiadau. Mi fyddan nhw yn ffilmiau hollol wreiddiol eu cynnwys ond eto yn tynnu ysbrydoliaeth o dechneg ffilmograffi a storïol Rob Bell. Hynny yw, yn hytrach na phregethu “Credwch yn Iesu Grist!” mi fyddwn ni yn adrodd stori, ac ergyd y stori fydd fod Iesu eisiau i ni ei ddilyn. Mi fydd yna bregeth o ryw fath yn y ffilm, ond bydd y bregeth yna mewn ffordd subtle fydd yn gwneud i bobl feddwl drostyn nhw eu hunain. Thema’r ffilm gyntaf ydy “Derbyniad”. Dydw ddim mynd i ddatgelu mwy am y plot yn lle mod i’n sbwylio’r ffilm i chi!

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi rhoi nawdd hael iawn i’r prosiect sydd yn golygu ein bod ni’n medru gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol ac rydym ni’n falch iawn fod Iwan England ar gael i weithio gyda ni wythnos nesa. Mae’r nawdd ariannol hefyd yn golygu ein bod ni’n medru llogi camera ac offer sain safonol, mi fyddwn ni felly yn saethu mewn HD. Dwi wedi sgriptio a fi fydd yr adroddwyr, Aled Ifan sy’n cynhyrchu ac Iwan England sy’n saethu a chyfarwyddo. Mae Menna wedi bod yn golygu’r sgript ac mae gwahanol ffrindiau eraill wedi rhoi mewnbwn adeiladol a defnyddiol. Does ganddo ni neb eto i wneud y te a’r coffi felly cysylltwch os a diddordeb! Hefyd fydd rhai o bobl ifanc Bangor yn ymddangos mewn rhai golygfeydd yn y ffilm. Fi wedyn fydd yn torri’r cyfan ar Final Cut, dim ond express sydd efo fi ond dwi’n meddwl/gobeithio fydd hynny’n ddigon!

Yr amserlen ydy:
Llun: Paratoi
Mawrth: Ffilmio
Mercher: Ffilmio
Iau: Golygu
Gwener: Golygu

Bydd angen i mi redeg y cut heibio Iwan ac Aled ychydig o weithiau cyn ei roi yn gyhoeddus felly efallai y bydd hi’n ddiwedd y mis cyn bod y ffilm yn cael ei ryddhau yn gyhoeddus. Ond gobeithio y bydda i’n gallu torri a rhyddhau rhyw fath o trailer sneek peak cyn hynny. Ein gobaith yw y byddwn ni’n medru cylchredeg y ffilm ar y we ond hefyd gobeithio y gallwn ni ei ryddhau ar DVD gyda phecyn all eglwysi ddefnyddio i greu rhyw fath o noson o drafodaeth yn y capel ei hun neu mewn gaffi, neuadd bentref neu dafarn. Dangos y ffilm dros baned ar ddechrau’r noson ac yna cyfle i bobl drafod ac ymateb i’r themâu sy’n cael eu codi yn y ffilm. Un peth dydyn ni heb weithio allan eto ydy enw i’r prosiect.

Er mai ‘Derbyniad’ fydd teitl tebygol y ffilm gyntaf does dim enw gyda ni i’r brand yn gyfan eto. Mae popeth jest yn swnio braidd yn naff yn Gymraeg. Darganfod? Chwilio? Ysbryd? (gyda llaw NOOMA ydy ‘ysbryd’ yn yr iaith Roeg) Meddwl? Cylchoedd? Dwi’n methu’n deg a meddwl am enw da a bachog i’r gyfres a’r brand. Felly gadewch mi wybod yn y sylwadau os ddowch chi i feddwl am enw da i’r cyfan. Dydw i ddim yn siŵr os caf i amser i flogio wythnos nesaf i adrodd sut mae pethau’n mynd, ond maen siŵr iawn y bydda i’n trydar drwy’r wythnos yn sôn sut mae pethau’n dod yn eu blaen.

Please follow and like us:

Gwefan newydd Society Profiad

sp

Neithiwr fe wnes i roi facelift i wefan y Society Profiad, www.societyprofiad.com. Ar hyn o bryd dwi’n trio trosi pob gwefan dwi’n ei redeg draw i WordPress a dyma oedd y diweddaraf. Dwi wedi seilio’r wefan ar un o themau WooThemes sy’n cynnig llond dwrn o rai am ddim a hefyd rhai reit dda am bris rhesymol.

Ymlwybrwch draw i’r wefan, mae modd gwrando ar ein holl draciau (ddim bod llawer yn bodoli eto) ar y wefan.

Please follow and like us:

Disgwyl eiddgar am Llanw 2010

Gweledigaeth Llanw yn ddigon syml ydy cynorthwyo Cristnogion i ddathlu’r hyn y mae Duw yn Iesu Grist wedi ei wneud drosom ni ac i lawenhau yn realiti ei waith ac i ddathlu fod yr hyn y mae e wedi dod i’w gyflawni wedi ei orffen ac felly fod modd i ni bellach ddathlu a mwynhau’r fendith honno. Maen braf cael dod at ei gilydd mewn cynhadledd Gristnogol heb orfod ymboeni am drafod busnes a chyllid a chynigion ar yr hyn ar llall, mae hynny yn ein rhyddhau yn hytrach i ddod at ein gilydd i addoli Iesu heb gael ein llethu a’r negyddiaeth arferol mewn cyfarfodydd cyfundeb, cymanfa a chyrddau chwarter. Y mae’r cyfan oll yn naturiol rhyng-enwadol gyda mynychwyr ers sefydlu’r ŵyl yn dod o bob fath o eglwysi gwahanol, ond a phob un yn eiddgar i addoli’r un Gwaredwr, Iesu Grist. A dyma yw’r weledigaeth mewn gwirionedd, codi calon Cristnogion yng Nghymru a’u hatgoffa fod y ffydd Gristnogol yn rhywbeth i fod yn llawen o’i blegid. Fe atgyfododd yr Iesu a dyna beth y mae Llanw yn ei ddathlu.

Ar ddiwrnod arferol mi fydd y mwyaf eiddgar yn ein mysgu yn cyfarfod am air o weddi am 8.30 cyn troi am frecwast. Bydd prif gyfarfod cyntaf y dydd am 9.45 gyda chyfnod o addoli ar y cychwyn yn cael ei ddilyn gan sgwrs gan Meirion Morris fydd yn arwain bob bore gan ganolbwyntio ar ein buddugoliaeth yng Nghrist (2 Corinthiaid 2:14). Yn ystod y cyfarfod yma bydd yna glwb plant i’r rhai oedran cynradd a chlwb ieuenctid i’r rhai ym mlynyddoedd cyntaf uwchradd. Gydol y dydd bydd yna seminarau dewisol ar bynciau perthnasol fel gwaith Tearfund, sut mae arwain astudiaeth Feiblaidd yn eich cartref a phynciau tebyg. Yn ogystal, bydd holl weithgareddau hamdden Llangrannog ar agor i bawb ddefnyddio, y llethr sgïo, y gwib-gartio, pwll nofio a llawer mwy. Gyda’r nos mi fydd cyfarfod mwy anffurfiol am 7 gyda mwy o bwyslais ar yr addoli gyda band Llanw dan arweiniad Owain Edwards, Coleg y Bala yn ein harwain. Mi fydd sgyrsiau byr yn rhan o wasanaeth y nos yn ogystal gyda Phil Ellis, Rhun Murphy a Greham Daniels yn ein harwain. Bydd clybiau i’r plant a’r ieuenctid unwaith eto yn cyd redeg. Yn dilyn oedfa’r hwyr bydd cyfle i ymlacio a chymdeithasu neu fynychu gwahanol weithgareddau fydd wedi eu trefnu. Mewn gair felly, y mae rhaglen lawn a chyffrous wedi ei threfnu i chi!

Rhan o weledigaeth Llanw ers y cychwyn oedd gwasanaethu a chynorthwyo Cristnogion i fyw eu ffydd yn ôl yn eu hardaloedd a’u eglwysi lleol wedi’r wŷl. Y mae gwefan Llanw felly wedi datblygu i fod yn adnodd gwerthfawr, fe wneir defnydd o dechnoleg er mwyn gwneud pregethau, sgyrsiau, cyfweliadau a hyd yn oed caneuon mawl cyfoes ar gael ar ein gwefan i chi ddefnyddio gydol y flwyddyn. Mae llawer wedi tystio i Llanw eu harfogi i geisio addoli neu sôn am Iesu wrth eraill mewn ffordd newydd yn eu heglwysi adref ar ôl mynychu’r ŵyl.

Llanw 09 – tu ôl i’r lleni from Llanw on Vimeo.

Mae mwy o wybodaeth am yr wŷl i’w gael ar ein gwefan www.llanw.org ac bydd yr amserlen lawn yn ymddangos yno yn fuan iawn. Mae croeso cynnes i bobl leol yng Ngheredigion a Sir Gâr i droi mewn am ddiwrnod neu am un o’r cyfarfodydd – nid gŵyl i’r rhai sy’n lletya yn unig ydyw. Gan ddisgwyl ymlaen felly i weld cynifer ohonoch a phosib yn Llanw 2010. Buaswn yn ei chyfri hi’n fraint cael dathlu Ei Atgyfodiad gyda chi.

Please follow and like us:

Caneuon newydd Society Profiad

banner

Dros y Nadolig ces i a Cynan gyfle i wneud peth recordio, tro cyntaf ers rhyw ddeunaw mis i’r Society Profiad recordio. Dyma’r ddau drac gafodd eu recordio – b sides ydyn nhw yn anffodus – ond mae nhw’n oce ish.

Pwy sy’n Teyrnasu? – syml iawn ond hwn yw fy ffefryn dwi’n meddwl:

Rhyfel yr Oen – wedi samplo pedwerydd symudiad nawfed symffoni Dvorak yn hwn, mae e’n eitha trwm:

Please follow and like us:

Cysill

Mae Cysill yn ddoniol:

Gwall: Hip Hop Cristnogol

Rheswm: Mae ansoddair fel ‘Cristnogol’ yn treiglo’n feddal ar ôl enw benywaidd unigol Ond os yw ‘Cristnogol’ yn cyfeirio at ‘Hip Hop’ ac nid ‘Hop’ yn unig does dim angen treiglad.

Fe wnaeth o i mi chwerthin beth bynnag…

Please follow and like us: