Category Archives: Dylunio a Ffotograffiaeth

Man cyfarfod Cymru Fydd: Dyffryn Aman.

Coleg Trefeca

Heddiw roeddwn i’n siarad mewn diwrnod hyfforddiant i Eglwys Bresbyteraidd Cymru yng Ngholeg Trefeca, cyfle a drodd yn daith bersonol ac annisgwyl. Wrth i mi yrru draw i Drefeca roeddwn i’n hel meddyliau ynglŷn â sut i agor y sesiwn – yn trio cofio rhyw hanesyn difyr am Howell Harris neu rywbeth tebyg. Ac yna dyma fi’n cofio fod gen i gysylltiad personol gyda’r lle oherwydd i Dad-cu dreulio cyfnod ar ddechrau ei hyfforddiant fel Gweinidog yno. Nid yn unig hynny ond rwy’n credu mai yno (neu o leiaf dan ddylanwad rhywun oedd yno gydag ef) y daeth i gredu yn Iesu fel Arglwydd a Gwaredwr go-iawn yn gyntaf. Er i Dad-cu gael ei adnabod maes o law fel un o arweinwyr y Mudiad Efengylaidd a Phregethwr grymus efengyl maddeuant fe ddechreuodd ei lwybr i’r weinidogaeth fel Sosialydd – aeth ymlaen yn wreiddiol fel ymgeisydd i’r Weinidogaeth fel ffordd o hyrwyddo’r efengyl gymdeithasol a dim byd arall … ond yna daeth y dröedigaeth.

Wrth hel yr atgofion yma dyma fi’n meddwl – beth am gymryd detour ar y ffordd nol i’r Gorllewin trwy rai o’r pentrefi lle’r oedd Tad-cu wedi gweinidogaethu ond llefydd lle nad oeddwn i (fel oedolyn o leiaf) erioed wedi ymweld â nhw.

Oni bai eich bod chi a rheswm i fynd trwy Gwm Tawe, topiau Dyffryn Aman ac ati, yna ni fyddai rhywun yn mynd trwy’r llefydd yma. Ardaloedd ôl-ddiwydiannol lle mae’r cymoedd yn cyfarfod y wlad, y Gymru ddi-gymraeg yn toddi i mewn i’r Fro Gymraeg. Ardal, tase chi’n cymryd cyllell ati, y byddech chi’n gallu edrych mewn i hanfod yr hyn sydd wedi gwneud Cymru’r hyn ydyw hi heddiw.

Workmens Hall, Garnant

Yn byllau glo, yn gapeli, yn glybiau cymdeithasol, yn ffwrnesi, yn aceri o dir diffaith ac yna yn sydyn cymuned a phawb yn byw ar ben ei gilydd mewn rhes ar ôl rhes o dai teras ond bellach dim arwydd fod gwaith i’r bobl yna. Ambell i Gapel Saesneg i weld fel petai gweithgaredd o’i mewn cyn pasio hanner dwsin o Gapeli Cymraeg yn edrych fel eu bod wedi cau. Ond erbyn hyn y “Welfare” a golwg yr un mor druenus â Siloh, Salem neu Smyrna.

Dirywiad cymdeithasol ac iddo bob math o haenau – ieithyddol, diwylliannol, diwydiannol ac wrth gwrs ysbrydol hefyd.

Wrth yrru trwy Gwaun-cae-gurwen stopiais i chwilio am y capel lle’r oedd Tad-cu yn Weinidog arni yn yr 1960au. Nid yn unig roedd wedi cau erbyn hyn ond roedd yr adeilad hefyd wedi ei dymchwel. Yr unig beth oedd ar ôl oedd pyst y giatiau a rhes o dai new build crand wedi eu codi ar y safle. Yn ystadegol mae dal yn ardal a nifer sylweddol yn siarad Cymraeg – dros 60%.

Ar y ffordd rhwng Cwmllynfell a Brynaman dyma basio hen blacard ‘Jonathan Edwards – Plaid Cymru’ ar ochr y ffordd a chofio mae yma – yn y gymuned ôl-lofaol hon – mae’r bleidlais gryfaf dros Blaid Cymru trwy’r wlad. Nid yn nhref Caernarfon lle mae’r Blaid yn dal gafael o drwch blewyn, nac ymhlith ffermwyr Meirionnydd na chapelwyr Môn lle mae’r Blaid i’w gweld yn stêl bellach; ond yma, yn hagrwch ôl-ddiwydiannol Dyffryn Aman. Yma mae pobl yn pleidleisio fesul berfa dros Adam Price a Jonathan Edwards – dros Blaid Cymru – dros blaid sy’n pregethu Annibyniaeth i Gymru. Beth mae hynny’n dweud wrthym ni? Tybed a’i yma, rhwng y cymoedd a’r wlad, rhwng y di-gymraeg a’r Cymry Cymraeg, rhwng ffydd ac anffyddiaeth, y mae Cymru yn teimlo’r catharsis a’r syched fwyaf am ddyfodol gwell a gwahanol? A’i argyfwng gwleidyddol sydd tu ôl i hyn? Argyfwng diwylliannol? Neu argyfwng ysbrydol? Cyfuniad o’r tri meiddiwn awgrymu.

Yn ddiweddar roedd Densil Morgan yn pregethu yng nghwrdd sefydlu Casi Jones ym Mangor ac un o’r pethau ddywedodd e oedd ei fod e’n caru Cymru … er gwaethaf ei hanghrediniaeth. Dyna i chi ddweud mawr. Mae’n hawdd caru pobl pan mae’r bobl yna’n debyg i chi, yn meddwl yn yr un ffordd a chi a byd olwg tebyg i chi. Ond mae’n cymryd rhywbeth i garu pobl sy’n meddwl yn wahanol i chi … hyd yn oed wedi gwrthod eich byd olwg chi. Ond eto caru yw’r gorchymyn a pharhau i dystio’n ffyddlon.

Golygfa o Mynydd Betws

Aeth Tad-cu i Drefeca fel Sosialydd a dod adref fel Efengylwr. Ar ôl can mlynedd o Sosialaeth a hanner can mlynedd o Gristnogaeth efengylaidd arallfydol (nid fod hynny yn wir am Efengyliaeth fy Nhad-cu cofiwch … er mae y consyrn ysbrydol oedd yn dod gyntaf bob tro, roedd yn credu fod y Beibl yn dysgu efengyl oedd yn newyddion da i’r person cyfan.) dydy Cymru ddim mewn lle gwell – os rhywbeth mae’r argyfwng yn dwysau. Tybed a’i trasiedi Cymru’r ganrif ddiweddaf oedd bod pobl wedi meddwl fod rhaid dewis rhwng mynd ar ôl lles materol neu ysbrydol pobl a chenedl? Rhai wedi mynd i lawr y llwybr sosialaidd … eraill wedi mynd i lawr y llwybr ysbrydol. Tybed a’i syched mawr yr hen ardaloedd dwi wedi teithio trwyddynt heddiw – a syched Cymru yn gyffredinol – yw cael clywed am newyddion da sy’n rhoi gwerth tragwyddol yn ôl i fywyd unigolion ond hefyd yn rhoi urddas a phwrpas iddynt yn y fan a’r Gymru hon lle y maen nhw’n byw hyd nes y daw?

Mae’n hen weledigaeth, ond dyma yw’r stori dwi dal i gredu ynddi a dyma’r stori wnaiff newid stori ein Cymru ni. Y stori am Deyrnas Dduw sydd ar gallu i newid bywydau unigolion, cymdeithas a chenedl gyfan.

Please follow and like us:
error

Teithio trwy fynyddoedd yr Appalachian

Mae’r Americanwyr wrth eu boddau gyda’u ceir, ac felly i grwydro America go-iawn mae’n rhaid i chi hefyd deithio o gwmpas mewn car. Tu allan i’r prif drefi a’r dinasoedd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn waeth na’r Gymru wledig felly roedd rhaid heurio car am gyfnod o’n taith. Dros y 10 diwrnod diwethaf rydym ni wedi bod yn teithio mewn car drwy Virginia, Gogledd Carolina ac ychydig yn Tennessee. Yn ymweld a rhai ffrindiau (gweler y blog diwethaf) ond yn bennaf yn crwydro trwy fynyddoedd yr Appalachian yn rhannol ar y Blue Ridge Parkway.

Gan ein bod ni’n teithio trwy ardal wledig fe wnaethom ni heurio Nissan Rogue gan Dollar ond trwy www.rentalcars.com (rhyw fath o price comparison website ar gyfer heurio ceir). Dydy’r Nissan Rogue ddim ar y farchnad yn Ewrop – roedd o’n fwy na’r Qashqai ond yn llai na’r X-trail dwi’n meddwl, rhywle yn y canol. A da ein bod ni wedi mynd am gar mawr oherwydd i gyrraedd rhai o’r llefydd diarffordd roedden ni’n aros roedden ni’n gyrru lawr gravel roads a sawl twll dwfn – fel gyrru i weld Arwel a Lowri Eithinog i chi sy’n gwybod am eu lôn nhw!

rhysllwyd-0231

Dechreuo ni’r daith yn Asheville, NC, dinas cool iawn, ond ar y ffordd fe wnaethom ni stopio i ddringo Chimney Rock a chael cyfle i dynnu un o luniau eiconig yr ardal:

rhysllwyd-9910

Mae Asheville yn ddinas sy’n enwog am fod yn fangre i bobl “amgen” yn y mynyddoedd. I esbonio’r peth yn well: roedd pawb yna a barf, tatŵs ac yn trafod real ales. Dim ond noson cawsom ni yno, dan amgylchiadau eraill byddai hwn yn dre y gallem ni wedi mwynhau sawl noson ynddi dwi’n meddwl. Dyma hefyd y tro cyntaf i ni ddefnyddio Airbnb gan aros gyda chwpwl ar gyrion y ddinas. Lle braf mawr i ni ein hunain am bris da iawn. Syniad Menna oedd defnyddio Airbnb, roeddwn i’n amheus, ond doedd dim angen i mi boeni – roedd y profiad cyntaf yn un positif! Cawsom ni fwyd syml ond blasus yn Asheville yn FB, sef burger bar organig.

Ymlaen ar yr ail ddiwrnod i gyfarfod ffrindiau i ni yn Kingsport, Tennessee, ond teithio yna trwy’r Great Smokie Mountains. Yn anffodus doedd hi ddim yn ddiwrnod clir o gwbwl felly reit ar y top yn Clingmans Dome doedd yr olygfa ddim mor dda a gallai fod, ond ddim yn ddrwg chwaith!

rhysllwyd-9948

Ar y ffordd i Kingsport roeddem ni’n gyrru trwy Gatlinberg, sef tref enedigol ein ffrind Nathan Ogle. Roedd hi’n braf gallu dweud ein bod ni wedi bod yno, ond yn llawn ddeall nawr pam fod well gan Nathan fyw yng Nghaernarfon. Roedd Gatlinberg fel Rhyl a Prestatyn ar speed! Ger Gatlinberg aethom ni am dro yn y goedwig gan weld dau arth du bach o bellter – roedd hwn yn brofiad swreal ac anhygoel – aethom ni nol ar hyd y llwybr i’r car cyn dod wyneb yn wyneb gyda’r fam!

Ar y trydydd diwrnod dyma fynd i ben Grandfather Mountain sef un o gopaon uchaf mynyddoedd yr Appalachian. Roedd modd gyrru car bron reit i gopa’r mynydd er ei fod bron yn 6000 o droedfeddi o uchel. Roedd hi’n nodweddiadol Americanaidd fod modd gyrru i’r top. Dyma’r olygfa o’r top, dydy e ddim yn edrych fel ein bod ni mor uchel a hynny gan fod yr holl gopaon o’n hamgylch yn uchel hefyd – mae’n edrych fel ‘rolling hills’ yn hytrach na ridge o fynyddoedd uchel.

rhysllwyd-0100

Fe wnaethom ni hefyd fynd i weld Lindfill Falls y diwrnod yma. Ar ddiwedd y diwrnod yma dyma ni’n aros mewn Airbnb arall.

rhysllwyd-0023

Ar y pedwerydd diwrnod dyma ymweld a chanolfan cerddoriaeth draddodiadol y mynyddoedd. Bluegrass. Gyda’r nos dyma fynd i glywed band Bluegrass yn chwarae yn Floyd. Fe wnaethom ni brynu CD un o’r bandiau mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd hefyd i wrando yn y car. Mae’n rhaid i mi gyfaddef er i mi roi cyfle i’r peth, nad ydw i wedi datblygu blas am gerddoriaeth bluegrass dros yr wythnos diwethaf. Efallai y byddwn yn dewis gwrando arno cyn gwrando ar gerdd dant, ond dim ond efallai!

Y noson yma dyma brofi Airbnb arall – y profiad mwyaf unigryw o dipyn. Caban bach yn y wlad gyda toiled mewn cwt ar waelod yr ardd a chawod (gynnes chware teg!) tu allan! Wedi dod dros y sioc cychwynnol roedd hi’n brofiad hyfryd a dweud y gwir, a trueni eto nad oedd cyfle i aros am fwy nag un noson.

rhysllwyd-0200

Ar y pumed diwrnod dyma fynd i weld Marbry Mill, un o leoliadau arall eiconig y Blue Ridge Parkway a cherdded yn Rocky Knob cyn cyrraedd Roanoak erbyn y nos ac aros mewn Airbnb arall.

rhysllwyd-0210

Er na wnaethom ni bob cymal o’n taith ar y Blue Ridge Parkway roedd dilyn llwybr y ffordd trwy’r mynyddoedd yn rhyw dempled da er mwyn teithio trwy’r ardal. Eto, dim ond yn America y byddai ffordd i geir yn barc cenedlaethol! Profiad hyfryd oedd gweld ardaloedd gwledig ac roedd hi’n braf cael car ein hunain er mwyn crwydro. Ond ar ôl gyrru dros 1500 o filltioedd mewn wythnos roedd hi hefyd yn braf gollwng y car nol yn Washington bore ‘ma er mwyn mwynhau rhai diwrnodau ar droed mewn dinas, rydym ni bellach wedi hedfan i New Orleans!

Please follow and like us:
error

Gwaith dylunio a chysodi diweddar (Hydref 2013)

Yn fy amser fy hun dwi’n gwneud tipyn o dynnu lluniau ond dwi’n gwneud tipyn o waith dylunio a chysodi hefyd.

Dydw i ddim yn cyfri fy hun yn artist o bell ffordd, a prin iawn yw’r gwaith dylunio graffeg dwi’n ei wneud sy’n gwbl wreiddiol. Beth rwy’n tueddu i wneud ydy prynnu trwyddedau i graffeg stoc vector, defnyddio rhai o fy lluniau fy hun, arbrofi gyda ffontiau a lliwiau er mwyn cyrraedd beth mae’r cleient eisiau.

Dyma rai o fy nghreadigaethau mwyaf diweddar i un o’m cleientiaid mwyaf ffyddlon, Coleg y Bala:

arfogi-14

youth-weekend-hydref-2013

rhaglen_cyb_2014aduniad-SO-2014rhedeg-y-ras-2013

 

 

Please follow and like us:
error

Y Gwyll – S4C: Adolygiad

ygwyll

Mae’n bosib fod Y Gwyll wedi’i heipio’n fwy nag unrhyw gyfres arall erioed ar S4C. Pwy all anghofio’r poster enfawr yna, cymaint ag ochr bws, ar stondin S4C yn y ‘steddfod eleni o Richard Harington yn syllu arnoch chi. Fe gymharwyd Y Gwyll ymlaen llaw gyda chyfresi fel The Killing – rhaid cydnabod mod i heb fod yn dilyn The Killing – felly wn i ddim a oedd y gymhariaeth yn deg. Ond rwy’n gwybod fod y cyfresi nordic-noir yn ‘dywyll’ ac yn ‘de-saturated’ eu teimlad – ac yn sicr dyna ddelwedd a theimlad Y Gwyll. Fel petasai’r cyfan yn dod atom ni drwy filter instagram – cool iawn – a graddio lliw arbennig gan bwy bynnag a fu wrthi yn ffilmio, graddio a golygu.

Mae rhai mwy craffus na mi wedi cwyno fod y storïau braidd yn nodweddiadol a bod yr euog yn rhy amlwg yn rhy fuan yn y stori. Ond i mi roedd y plot yn ddigon troëdig a chymhleth. Yr unig gŵyn sydd gen i am y plot oedd bod yr ‘arc’ rhwng bob rhaglen ddim wedi datblygu digon. Ond cafwyd digon o abwyd yn y rhaglen olaf i awgrymu y byddai’r ‘arc’ yn cael ei ddatblygu a’i ddatgelu’n fwy yn y gyfres nesaf.

Roeddwn i’n eithriadol o siomedig mae dim ond wyth pennod oedd i’r gyfres a ddim wir yn deall pam fod S4C wedi penderfynu rhedeg dwy bennod yr wythnos. Ar ôl yr holl heip dim ond am gwta fis oedd Y Gwyll ar y sgrin. Dylen nhw wedi sticio at bennod yr wythnos er mwyn estyn y gyfres allan am ddau fis o leiaf – ond mewn gwirionedd dylen nhw wedi bod ychydig bach yn fwy uchelgeisiol a mynd am gyfres hwy. Mae’n debyg mae arian yn y diwedd oedd yn barnu sawl pennod oedd yn cael ei gynhyrchu. Y teimlad roedd rhywun yn ei gael oedd bod y cynhyrchiad yma, yn wahanol i lawer o bethau Cymraeg eraill, heb dorri corneli ac wedi mynd am y gorau bob tro.

Rhaid canmol S4C a’r cwmni cynhyrchu am Y Gwyll. Ond, beth nesaf? Wythnos yma yn slots arferol Y Gwyll mae rhaglen ddogfen am Alcoholiaeth nos Fawrth ac yna nos Iau mae Pawb a’i Farn. Nol i business as usual felly, dim drama dda debyg o ran arddull a naws i’r Gwyll i ddisgwyl ymlaen iddo tan aeaf nesaf ar y cynharaf? A dyna golli canran fawr o’r gynulleidfa yn ôl i deledu Saesneg, gobeithio mod i’n anghywir.

Please follow and like us:
error

Lluniau Priodas Sharon a Tony, Hydref 2013

Dydd Sadwrn ches i’r fraint o dynnu lluniau ym mhriodas Sharon a Tony yn Aberystwyth. Achlysur arbennig iawn gan fod Sharon yn gymdoges i ni yn Nhrefaenor, Comins Coch pan oedden ni’n tyfu fyny. Mae fy ffefrynnau i o’r diwrnod isod – os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd priodas neu yn gwybod am rywun sydd yn chwilio cofiwch alw draw i ngwefan i a chysylltu ynglŷn ag argaeledd a phris: www.lluniaupriodas.com

Dyma’r briodas gyntaf i fi saethu yn defnyddio fy lens diweddaraf sef y Sigma 35mm F1.4 DG HSM | A. Un o lensys yr ‘Art’ series newydd gan Sigma. Mae’r adolygwyr yn dweud fod y lensys ‘Art’ cystal o ran ansawdd a build quality a lensys L series Canon ond am hanner y pris. Hyd yma dwi’n blês iawn gyda perfformiad y lens a trwy’r lens yna gwnes i dynnu’r rhan fwyaf o luniau’r briodas yma. Heb os y lens yma fydd fy newis cyntaf o lens ar gyfer y rhan fwyaf o sefyllfaoedd a jobsys o hyn ymlaen.

Mwynhewch y lluniau:

IMG_1769

IMG_5089

IMG_1463

IMG_1970

IMG_1496

IMG_1993

Please follow and like us:
error

Brwydr Caerdegog 2

Bron i ddwy flynedd yn ôl ces i’r fraint o fynd i gynhyrchu ffilm fer ar Fferm Caerdegog, Cemlyn, Ynys Môn. Ar y pryd cafodd y teulu wybod fod Horizon, y cwmni tu ôl y bwriad i adeiladu Wylfa-B, yn dymuno cymryd rhan sylweddol o’u tir nes gadael yr hyn fyddai’n weddill yn fferm rhy fychan i allu cadw’r blaidd o’r drws.

Bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, ddydd Llun diwethaf, fe wnes i ddychwelyd at y teulu i glywed y diweddaraf:

Brwydr Caerdegog 2 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Ffilm Souled Out: making of

photo-1Mae’n beth ffasiynol dyddiau yma i gynadleddau Cristnogol ddechrau gyda ffilm ddramatig sy’n ysbrydoli a gosod cywair i’r gynhadledd. Dyma sut mae cynadleddau Holy Trinity Brompton (dolen i’w ffilm nhw) ac yn fwyaf enwog cynadleddau Hillsong yn cychwyn. Eleni penderfynodd Souled Out Cymru eu bod nhw eisiau ffilm debyg fel rhan o’u cynhadledd nhw a ches i’r fraint o gynhyrchu’r ffilm. Yn naturiol roedd cyllideb y prosiect yn gyfyngedig i gymharu a ffilmiau Holy Trinity a Hillsong (o edrych ar eu ffilmiau nhw rwy’n tybio fod yr holl gynhyrchiad wedi costio miloedd os nad degau o filoedd) fodd bynnag roeddwn i am wneud y gorau medrwn gyda’r gyllideb a’r amser oedd ar gael. I chi’r geeks dyma bostiad yn trafod ‘the making of’.

Y briff ges i oedd rhywbeth tebyg i ffilmiau Holy Trinity a Hillsong ond a blas Cymreig. Meryl (Souled Out) wnaeth baratoi y sgript/teitlau oedd yn seiliedig ar wahanol rannau o’r Testament Newydd. Y ffordd orau o roi naws Gymreig i’r ffilm heb iddo fynd ar ôl cliches (rygbi, corau, cenin pedr ayyb…) oedd cynnwys llawer o dirwedd Cymru yn y ffilm. Felly am ddau ddiwrnod cyntaf y ffilmio wnes i grwydro o gwmpas Gwynedd yn ffilmio clipiau tirwedd. Dyma oedd y lleoliadau:

Mae’r shots tu mewn o lyfrau, offerynnau, pobl ayyb.. yn bennaf wedi eu ffilmio yng Nghaernarfon ag eithrio dau glip llyfrgell oedd gen i ac hefyd clipiau o gigs yn Eisteddfod Dinbych.

photoO ran yr offer roeddwn i’n defnyddio, y camera oedd y Canon 7D yn defnyddio 17-40mm f/4 L a’r 70-200mm f/2.8 L ar gyfer y shots tirwedd wedyn defnyddio’r 50mm f/1.4 a’r 40mm f/2.8 ar gyfer y shots erill. I’m tyb i y darn o offer weithiodd yn dda i gael y shots tirwedd i edrych yn ddramatig oedd defnyddio Glidetrack. Yr un sydd gen i yw’r Glidetrack SD 1m. Ffilmiwyd y cyfan yn 24fps mewn HD llawn.

O ran golygu’r ffilm roeddwn i’n gyntaf yn trosi’r holl ddeunydd craidd mewn i Apple ProRes 442 yn defnyddio MPEG Streamclip, rhaglen drosi fideo rhad ac am ddim sy’n wych iawn. Yna roeddwn i’n agor y clipiau i gyd yn Final Cut X ac yn graddio’r lliwiau, miniogi a gosod yr effaith Boke ar bob clip (mae’n edrych yn neis, ond os fydda i byth eisiau defnyddio’r clipiau mewn prosiect arall yn y dyfodol bydda i’n difaru hyn!).

finalcutx

Yna roeddwn i’n torri’r cyfan at ei gilydd yn Final Cut Pro 7. Wnes i wneud y teitlau hefyd yn Final Cut Pro 7, roedd eisiau’r teitlau eithaf syml felly roedd gwneud y teitlau mewn rhaglen arall/arbenigol yn ychydig o over kill.

finalcutpro

Fe ges i’r gerddoriaeth o Audio Network, byddai comisiynu a defnyddio rhywbeth gwreiddiol wedi bod yn neis, ond eto cyllideb ac amser ddim yn caniatáu.

Dyna ni – diolch i Souled Out ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru am y cyfle i weithio ar y ffilm – mwynhewch:

Souled Out Cymru 2013 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Eisteddfod 2013

IMG_0077Dwi newydd ddychwelyd o’r Eisteddfod ac roedd hi’n wythnos braf iawn. Fe wnes i dreulio’r rhan fwyaf o’r wythnos yn cynorthwyo Cymdeithas yr Iaith – yn tynnu lluniau o’r digwyddiadau ar y maes yn ystod y dydd a gwneud peth stiwardio a rheoli llwyfan yn gigs y Gymdeithas gyda’r nos. Am flynyddoedd roeddwn i’n rhan o dîm y Gorlan, dwi heb helpu’r Gorlan ers rhai blynyddoedd bellach ond roedd hi’n wych clywed fod tîm da o wirfoddolwyr yna eleni a bod y gwaith wedi mynd yn dda – mae eu ffydd yn Nuw a’u cariad yn gwasanaethu yn yr Eisteddfod i’w edmygu.

Nid yw Cymru ar werth

IMG_0428Uchafbwynt gwleidyddol yr Eisteddfod i mi oedd protest y Gymdeithas ar y dydd Gwener yn erbyn datblygiadau tai anghynaladwy Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r Gymdeithas yn deall fod angen peth datblygu tai a hynny ar sail anghenion lleol ond mae cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych fel sawl sir arall yn anghynaladwy ac yn datblygu ar gyfer mewnlifiad yn hytrach na datblygu i warchod a chryfhau’r cymunedau lleol sydd eisoes yna. Fe wnaeth Menna a Toni siarad yn danbaid ac yn wych a da oedd cael cyfle i wneud ychydig o brotestio caled drwy weithredu’n ddi-drais ar stondin Cyngor Sir Ddinbych.

Cristion

clawr-medihydref13Bues i hefyd yn gwneud ambell i beth ar stondin yr Eglwysi. Roedden ni’n cyhoeddi rhifyn cyntaf y cylchgrawn CRISTION ar ei newydd wedd a dan olygyddiaeth Menna, Gwenno Mererid a fi. Dwi’n bles iawn yda’r rhifyn cyntaf. Ewch draw i wefan cristion.net i danysgrifio – dim ond £15 y flwyddyn a derbyn y 6 rhifyn trwy’r post am hynny yn unig! Bargen! Sesiwn arall fues i’n rhan ohono ar stondin yr eglwysi oedd cadeirio sgwrs banel gyda Peter Thomas, Ysgrifennydd y Bedyddwyr, Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Annibynwyr a Barry Morgan, Archesgob Cymru. Y duedd gyda sesiynau fel hyn yw mynd i siarad siop a thrafod strwythurau eglwysig a’r ffordd ymlaen ayyb… Roeddwn i am osgoi hynny felly wnes i eu holi ynglŷn â’u ffydd bersonol nhw a’r dylanwadau arnyn nhw fel unigolion yn hytrach na nhw yn eu harswydus swyddi. Dwi’n meddwl i’r sesiwn fod yn ddifyr a buddiol er mod i’n synhwyro y byddai’r tri wedi bod yn fwy cyfforddus yn siarad siop na thrafod eu ffydd bersonol nhw eu hunain!

John Gwilym Jones

IMG_9860Y digwyddiad arall fues i’n rhan ohoni oedd sesiwn wedi ei threfnu gan Undodwyr Cymru er mwyn trafod ffydd ar y we. Roeddwn i, Arfon Jones o beibl.net, Sian Howys, Wyn Thomas (Undodwr), Cathrin Daniel (Cymorth Cristnogol), Mabon ap Gwynfor a John Gwilym Jones (Cristnogaeth 21) yn cymryd rhan gyda Carwyn Towyn (Undodwyr Cymru) yn cadeirio. Ar y cyfan roedd yn sesiwn digon difyr ond yr hyn wnaeth aros gyda mi oedd unig gyfraniad John Gwilym Jones i’r drafodaeth lle wadodd arbenigrwydd ac unigrywiaeth Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr gan bledio’n hytrach gyffredinoliaeth (universalism) bur. Roedd ei weledigaeth wrth gwrs yn gyson a barn yr Undodwyr wnaeth drefnu’r sesiwn ond yn gam pendant a chlir i ffwrdd o bob diffiniad o Gristnogaeth. Roedd John Gwilym yn dyheu i fwyfwy o Gristnogion Cymru ddilyn ei weledigaeth ef, ond i mi mae’n galondid fod y math yma o weledigaeth dim ond yn dangos ei hun ymysg y genhedlaeth hŷn tra bod y genhedlaeth iau o Gristnogion yng Nghymru yn parhau i garu a dilyn Iesu Grist fel y ffordd, y gwirionedd a’r bywyd.

Gigs Cymdeithas yr Iaith

IMG_0182Trefnwyd gigs Cymdeithas yr Iaith eleni gan y Schiavone’s – Corleone’s y Sin Roc Gymraeg. Roedd y rhan fwyaf o gigs wedi gwerthu allan a’r lleill o leiaf 75% llawn. Yn wyneb y ffaith fod y steddfod yn trefnu gigs ar faes yr Eisteddfod ac yn dal pobl ar y maes yn hytrach na mynd i’r gymuned leol roedd gigs y Gymdeithas yn llwyddiant ysgubol. Un o uchafbwyntiau’r wythnos i mi oedd set Geraint Jarman ar y nos Iau. Wedi dweud hynny fe wnes i fwynhau ei berfformiad yng Nghastell Caernarfon ychydig wythnos yn ôl yn fwy, ond yn yr Eisteddfod fe wnaeth e berfformio rhai caneuon wnaeth e adael allan yng Nghaernarfon fel Ethiopia Newydd, Paid Dwyn Dy Hun i’r Dwfn ac yna gorffen ei set ychydig yn annisgwyl gyda’r clasur Nos Da Saunders. Fy unig gŵyn yw nad yw fy ffefryn i, Cwn Hela, yn rhan o’i set byw ar hyn o bryd. I mi mae Geraint Jarman a’i fand o gerddorion proffesiynol ben ag ysgwyddau uwchben unrhyw beth arall yn y Sin Roc Gymraeg ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd yn parhau i gigio’n gyson dros y blynyddoedd i ddod. Hefyd, dwi’n meddwl, efallai fod Peredur ap Gwynedd wedi goddiweddyd Chris Lewis (Jess) fel fy hoff gitarydd Cymraeg!

Swnami a Yr Ods

copa+cd019mO ran y bandiau ifanc dwi’n meddwl mai’r uchafbwynt i mi oedd set Swnami ar y nos Sadwrn olaf. Roedden nhw mor mor dyn ac mae ganddyn nhw ganeuon bachog. Mae dweud hyn yn rhywfaint o ystrydeb bellach ond am yr hyn maen nhw’n eu gwneud maen nhw gystal ag unrhyw beth yn yr iaith fain. Daeth yr wythnos i ben gyda set Yr Ods – roedd hwn eto yn berfformiad proffesiynol ac arbennig ganddyn nhw yn arbennig gan gofio eu bod nhw wedi perfformio ar y maes ychydig oriau yn gynt ac yn maes b y noson flaenorol. Byddai llawer o fandiau Cymraeg jest wedi yfed gormod erbyn y pwynt yma, wedi blino a ddim yn trafferthu rhoi perfformiad da – ond perfformiad gwych rhoddodd Yr Ods i orffen yr wythnos. Gan fod gymaint o’r band ynghlwm a phrosiectau eraill (cerddorol a jest gwaith dydd i ddydd teledu/radio ayyb….) roeddwn i’n ofni ychydig fisoedd yn ôl y byddai’r Ods yn dod i ben neu o leiaf yn rhygnu yn ei flaen heb gyfeiriad. Ond gyda LP gwych newydd allan a’r perfformiad byw gyda’r gorau yn y Sin Gymraeg ar hyn o bryd mae’n dda gweld Yr Ods yn mynd o nerth i nerth. Ond, ar nodyn personol, dwi’n siomedig fod fy hoff gan i Nid Teledu Oedd y Bai, ddim yn eu set byw bellach.

Hwyl – tan Eisteddfod Llanelli 2014!

Please follow and like us:
error

Lluniau Priodas Nia a Ger

Ddydd Sadwrn dwethaf doeddwn i ddim yn tynnu lluniau priodas, ddim yn swyddogol beth bynnag. Roeddwn ni’n gweinyddu’r briodas gan fod Nia, un o’n aelodau yng Nghaersalem Caernarfon yn priodi.

Ond, roedd rhaid i mi fynd a fy nghamera gyda mi yn doedd…

Dyma rai o fy ffefrynnau o’r diwrnod.

Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com

DSCF4047

DSCF4050

DSCF4033

DSCF4046

DSCF4040

IMG_8757

Please follow and like us:
error