Category Archives: Dylunio a Ffotograffiaeth

Tip Jar Vimeo – ydych chi’n teimlo’n hael?

Os nad ydw i’n nodi’n wahanol* mae pob ffilm dwi’n ei gynhyrchu a’u rannu ar y we wedi ei gynhyrchu yn fy amser fy hun, yn defnyddio offer dwi wedi prynu fy hun a hyn oll yn ddi-dal.

O ganlyniad, dwi’n croesawu un o ddatblygiadau diweddaraf Vimeo sef y “Tip Jar”, cyfle i bobl wneud cyfraniadau ariannol bychan i gynhyrchwyr ffilmiau ar-lein fel fi. Mae modd cyfrannu $1 i $500. Dyma esbonio sut mae’n gweithio:

Introducing Vimeo Tip Jar and more Creator Services from Vimeo Staff on Vimeo.

Os ydych chi wedi mwynhau neu werthfawrogi rhai o’r ffilmiau isod dwi wedi cynhyrchu dros y flwyddyn diwethaf byddai eich “tip” yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac yn mynd tuag at gostau cynhyrchu mwy o ffilmiau tebyg yn y dyfodol.

Brwydr Caerdegog from Rhys Llwyd on Vimeo.

Parc from Rhys Llwyd on Vimeo.

Stori Tom from Rhys Llwyd on Vimeo.

*Derbyniais dâl i gynhyrchu’r gyfres Torri Syched.
Please follow and like us:

Abermenai

Abermenai yw pen gorllewinol Afon Menai. Ar ochr ogleddol y Fenai, ar Ynys Môn, mae Pwynt Abermenai yn ymestyn tua’r de, gan adael dim ond darn cul o fôr rhwng pen deheuol y pwynt a Chaer Belan ar ochr Arfon i’r Fenai. I’r dwyrain o Bwynt Abermenai, ceir Traeth Abermenai, hefyd Traeth Melynog, ardal helaeth o fwd sy’n ymestyn hyd aber afon Braint. I’r dwyrain o Gaer Belan ar yr ochr draw mae aber y Foryd.

Ceir sawl cyfeiriad at Abermenai yn hanes Cymru. Glaniodd Gruffudd ap Cynan yma yn 1075 wedi croesi o Ddulyn gyda mintai o filwyr hur o Lychlynwyr i geisio hawlio teyrnas Gwynedd. Yn 1144 glaniodd Cadwaladr ap Gruffudd, brawd Owain Gwynedd, yma gyda llynges yr oedd wedi ei llogi gan y Daniaid o ddinas Dulyn. Y flwyddyn cynt, roedd Cadwaladr wedi ei yrru o’i diroedd gan Owain oherwydd ei ran yn llofruddiaeth Anarawd ap Gruffudd, tywysog Deheubarth, a bwriad Cadwaladr oedd defnyddio’r Daniaid i geisio gorfodi Owain i dychwelyd ei diroedd. Ymddengys i Gadwaladr adael y Daniaid a dod i gytundeb a’i frawd.

Ceir cyfeiriad at Abermenai ym mhedwaredd cainc y Mabinogi hefyd.

Please follow and like us:

Cwrw Sinsir – ffilm fer wrth brofi’r Canon 40mm f/2.8 STM

Yn anffodus mae’r awto-ffocws ar fy 50mm f/1.4 wedi torri. Mae modd ei ddefnyddio o hyd wrth gwrs, ac yn sicr mae modd ei ddefnyddio ar gyfer ffilm gan fod rhai ffocysu â llaw beth bynnag ar hynny. Ond dwi angen awto-ffocws ar gyfer lluniau ond doeddwn i ddim am brynu 50mm newydd felly wnes i brynu’r 40mm f/2.8 STM newydd. Mae’n un o lensys “pancake” newydd Canon ac mae’n fach iawn iawn iawn iawn. Er mai ei brynu ar gyfer lluniau wnes i mae’n lens da ar gyfer ffilm hefyd mae’n debyg ac felly heno wnes i arbrofi i weld sut ganlyniadau oedd yn bosib drwyddo a dwi’n eithriadol o bles.

Dyma’r deunydd ches i allan ohono:

Cwrw Sinsir (Canon 40mm f/2.8 STM) from Rhys Llwyd on Vimeo.

Yr unig feirniadaeth sydd gen i yw bod ffocysu’n anodd gan fod y cylch ffocysu’n denau ofnadwy oherwydd, mae’n siŵr, fod y lens cyfan yn fychan iawn. Mae’r modur ffocysu STM sydd tu mewn iddo yn medru gwneud awto-ffocws wrth ffilmio wrth ei ddefnyddio gyda chamerâu diweddaraf Canon fel y 650D. Ond ar y 7D sydd gen i roedd rhaid ffocysu â llaw oedd yn medru fod yn lletchwith gyda’r cylch ffocysu bach. Ond am £150 dyma chi chwip o lens sydd, mewn partneriaeth gyda’r 7D, yn poeri allan ffilm anhygoel.

Nawr i yfed y Cwrw Sinsir yna!

Please follow and like us:

Tri pheth fyddwn i wedi hoffi gwybod am ffotograffiaeth bedair blynedd yn ôl

Dwi wedi bod yn tynnu lluniau gyda DSLRs ers pedair blynedd bellach. Am y tair cyntaf ro ni’n defnyddio’r Canon 1000D ac ers blwyddyn nawr dwi wedi uwchraddio i’r Canon 7D. Dwi’n dysgu mwy a mwy bob wythnos ond dyma’r tri pheth buaswn i wedi hoffi deall o’r dechrau ond dim ond wedi deall yn iawn yn y flwyddyn ddiwethaf.

Pwysigrwydd saethu yn manual
Efallai fod hyn yn swnio’n amlwg i rai, ond am gyfnod reit hir ar ôl cael DSLR roeddwn ni’n saethu yn fully automatic neu yn programme mode. Os oedd y camera yn methu tynnu llun gyda’r ddau setting awtomatig yna roeddwn i’n rhoi’r gorau iddi gan dybio fod hi’n rhy dywyll neu’n rhy lachar. Mentrais i ddim i ddefnyddio’r DSLR mewn fully manual mode tan yn llawer mwy diweddar a dim ond bryd hynny y des i allu defnyddio gwir bŵer DSLR. O edrych nôl roeddwn i’n gwbl ffôl oherwydd os dwyt ti ddim mynd i ddefnyddio dy DSLR yn fully manual yna does dim pwynt i ti gael DSLR o gwbl, byddai’n well cael compact da. Felly tip un yw mynd i saethu a meistroli fully manual mor fuan â phosib.

Pwysigrwydd aperture
Er i mi ddarllen llawer am hyn wnes i ddim llawn ddeall pwysigrwydd y defnydd o aperture. Shutter speed yw pa mor hir mae’r lens ar agor, aperture yw faint o’r lens sydd ar agor (mewn ffordd). Felly’r mwyaf o’r lens sydd ar agor y lleiaf o amser sydd rhaid i’r lens fod ar agor; a’r lleiaf o amser mae’r lens ar agor y lleiaf o wobble fydd i’r llun a’r mwyaf siarp fydd y llun. Cwbl elfennol dwi’n gwybod, ond wnes i ddim deall hyn am y ddwy flynedd gyntaf oedd gen i DSLR! Mae gan wahanol lensys aperture gwahanol, roedd y lens ddaeth gyda fy nghamera yn mynd lawr i f/3.5 sy’n oce, ond bellach mae gen i lensys sy’n mynd reit lawr i f/2.8 a f/1.4. Pan yn prynu lensys yn gyntaf doeddwn i heb ddeall pwysigrwydd aperture isel ac felly dim ond yn edrych ar focal lengths lensys a’r canlyniad oedd prynu lensys a focal lentha defnyddiol ond oedd ac aperture mawr ac felly yn dda i ddim yn tynnu lluniau mewn golau isel. Felly tip 2 yw meistroli’r gallu i saethu gyda aperture mor isel â phosib ac wrth uwchraddio eich lensys cewch am lens ac aperture isel, fel lens ychwanegol i’ch kit lens dwi’n awgrymu’r 40mm 2.8 neu’r 50mm 1.4.

Peidiwch bod ofn ISO uchel
Pan ges i DSLR gyntaf wnes i ddarllen fod ISO yn gyfaddawd mawr. Y mwyaf uchel roedd yr ISO y mwyaf grainy oedd eich llun yn mynd. Er bod hyn, wrth gwrs, yn wir, fe wnes i gael i mewn i’m mhen mae normal oedd saethu yn ISO 100-400 ac os oedd wir angen neidio i 640. Ond roedd fy 1000D yn mynd lan i 1600 ac mae fy 7D yn mynd yn holl ffordd i 6400! O fentro defnyddio ISO uchel rydych chi’n cael get away gyda defnyddio shutter speeds cymharol gyflym mewn golau isel. Roedd fy holl luniau o Ŵyl Hanner Cant wedi eu saethu gydag ISO o oliaf 1600, rhai cymaint â 3200. Bedair blynedd yn ôl baswn i ddim wedi trafferthu saethu gydag ISO mor uchel gan dybio fod yr ansawdd yn dirywio gormod. Felly tip 3 – peidiwch bod ofn ISO uchel.

Felly mentrwch mewn manual, prynwch lens ac aperture isel a peidiwch bod ofn ISO!

Please follow and like us: