Category Archives: Ffilm a Theledu

Y Gwyll – S4C: Adolygiad

ygwyll

Mae’n bosib fod Y Gwyll wedi’i heipio’n fwy nag unrhyw gyfres arall erioed ar S4C. Pwy all anghofio’r poster enfawr yna, cymaint ag ochr bws, ar stondin S4C yn y ‘steddfod eleni o Richard Harington yn syllu arnoch chi. Fe gymharwyd Y Gwyll ymlaen llaw gyda chyfresi fel The Killing – rhaid cydnabod mod i heb fod yn dilyn The Killing – felly wn i ddim a oedd y gymhariaeth yn deg. Ond rwy’n gwybod fod y cyfresi nordic-noir yn ‘dywyll’ ac yn ‘de-saturated’ eu teimlad – ac yn sicr dyna ddelwedd a theimlad Y Gwyll. Fel petasai’r cyfan yn dod atom ni drwy filter instagram – cool iawn – a graddio lliw arbennig gan bwy bynnag a fu wrthi yn ffilmio, graddio a golygu.

Mae rhai mwy craffus na mi wedi cwyno fod y storïau braidd yn nodweddiadol a bod yr euog yn rhy amlwg yn rhy fuan yn y stori. Ond i mi roedd y plot yn ddigon troëdig a chymhleth. Yr unig gŵyn sydd gen i am y plot oedd bod yr ‘arc’ rhwng bob rhaglen ddim wedi datblygu digon. Ond cafwyd digon o abwyd yn y rhaglen olaf i awgrymu y byddai’r ‘arc’ yn cael ei ddatblygu a’i ddatgelu’n fwy yn y gyfres nesaf.

Roeddwn i’n eithriadol o siomedig mae dim ond wyth pennod oedd i’r gyfres a ddim wir yn deall pam fod S4C wedi penderfynu rhedeg dwy bennod yr wythnos. Ar ôl yr holl heip dim ond am gwta fis oedd Y Gwyll ar y sgrin. Dylen nhw wedi sticio at bennod yr wythnos er mwyn estyn y gyfres allan am ddau fis o leiaf – ond mewn gwirionedd dylen nhw wedi bod ychydig bach yn fwy uchelgeisiol a mynd am gyfres hwy. Mae’n debyg mae arian yn y diwedd oedd yn barnu sawl pennod oedd yn cael ei gynhyrchu. Y teimlad roedd rhywun yn ei gael oedd bod y cynhyrchiad yma, yn wahanol i lawer o bethau Cymraeg eraill, heb dorri corneli ac wedi mynd am y gorau bob tro.

Rhaid canmol S4C a’r cwmni cynhyrchu am Y Gwyll. Ond, beth nesaf? Wythnos yma yn slots arferol Y Gwyll mae rhaglen ddogfen am Alcoholiaeth nos Fawrth ac yna nos Iau mae Pawb a’i Farn. Nol i business as usual felly, dim drama dda debyg o ran arddull a naws i’r Gwyll i ddisgwyl ymlaen iddo tan aeaf nesaf ar y cynharaf? A dyna golli canran fawr o’r gynulleidfa yn ôl i deledu Saesneg, gobeithio mod i’n anghywir.

Please follow and like us:
error

Brwydr Caerdegog 2

Bron i ddwy flynedd yn ôl ces i’r fraint o fynd i gynhyrchu ffilm fer ar Fferm Caerdegog, Cemlyn, Ynys Môn. Ar y pryd cafodd y teulu wybod fod Horizon, y cwmni tu ôl y bwriad i adeiladu Wylfa-B, yn dymuno cymryd rhan sylweddol o’u tir nes gadael yr hyn fyddai’n weddill yn fferm rhy fychan i allu cadw’r blaidd o’r drws.

Bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, ddydd Llun diwethaf, fe wnes i ddychwelyd at y teulu i glywed y diweddaraf:

Brwydr Caerdegog 2 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Ffilm Souled Out: making of

photo-1Mae’n beth ffasiynol dyddiau yma i gynadleddau Cristnogol ddechrau gyda ffilm ddramatig sy’n ysbrydoli a gosod cywair i’r gynhadledd. Dyma sut mae cynadleddau Holy Trinity Brompton (dolen i’w ffilm nhw) ac yn fwyaf enwog cynadleddau Hillsong yn cychwyn. Eleni penderfynodd Souled Out Cymru eu bod nhw eisiau ffilm debyg fel rhan o’u cynhadledd nhw a ches i’r fraint o gynhyrchu’r ffilm. Yn naturiol roedd cyllideb y prosiect yn gyfyngedig i gymharu a ffilmiau Holy Trinity a Hillsong (o edrych ar eu ffilmiau nhw rwy’n tybio fod yr holl gynhyrchiad wedi costio miloedd os nad degau o filoedd) fodd bynnag roeddwn i am wneud y gorau medrwn gyda’r gyllideb a’r amser oedd ar gael. I chi’r geeks dyma bostiad yn trafod ‘the making of’.

Y briff ges i oedd rhywbeth tebyg i ffilmiau Holy Trinity a Hillsong ond a blas Cymreig. Meryl (Souled Out) wnaeth baratoi y sgript/teitlau oedd yn seiliedig ar wahanol rannau o’r Testament Newydd. Y ffordd orau o roi naws Gymreig i’r ffilm heb iddo fynd ar ôl cliches (rygbi, corau, cenin pedr ayyb…) oedd cynnwys llawer o dirwedd Cymru yn y ffilm. Felly am ddau ddiwrnod cyntaf y ffilmio wnes i grwydro o gwmpas Gwynedd yn ffilmio clipiau tirwedd. Dyma oedd y lleoliadau:

Mae’r shots tu mewn o lyfrau, offerynnau, pobl ayyb.. yn bennaf wedi eu ffilmio yng Nghaernarfon ag eithrio dau glip llyfrgell oedd gen i ac hefyd clipiau o gigs yn Eisteddfod Dinbych.

photoO ran yr offer roeddwn i’n defnyddio, y camera oedd y Canon 7D yn defnyddio 17-40mm f/4 L a’r 70-200mm f/2.8 L ar gyfer y shots tirwedd wedyn defnyddio’r 50mm f/1.4 a’r 40mm f/2.8 ar gyfer y shots erill. I’m tyb i y darn o offer weithiodd yn dda i gael y shots tirwedd i edrych yn ddramatig oedd defnyddio Glidetrack. Yr un sydd gen i yw’r Glidetrack SD 1m. Ffilmiwyd y cyfan yn 24fps mewn HD llawn.

O ran golygu’r ffilm roeddwn i’n gyntaf yn trosi’r holl ddeunydd craidd mewn i Apple ProRes 442 yn defnyddio MPEG Streamclip, rhaglen drosi fideo rhad ac am ddim sy’n wych iawn. Yna roeddwn i’n agor y clipiau i gyd yn Final Cut X ac yn graddio’r lliwiau, miniogi a gosod yr effaith Boke ar bob clip (mae’n edrych yn neis, ond os fydda i byth eisiau defnyddio’r clipiau mewn prosiect arall yn y dyfodol bydda i’n difaru hyn!).

finalcutx

Yna roeddwn i’n torri’r cyfan at ei gilydd yn Final Cut Pro 7. Wnes i wneud y teitlau hefyd yn Final Cut Pro 7, roedd eisiau’r teitlau eithaf syml felly roedd gwneud y teitlau mewn rhaglen arall/arbenigol yn ychydig o over kill.

finalcutpro

Fe ges i’r gerddoriaeth o Audio Network, byddai comisiynu a defnyddio rhywbeth gwreiddiol wedi bod yn neis, ond eto cyllideb ac amser ddim yn caniatáu.

Dyna ni – diolch i Souled Out ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru am y cyfle i weithio ar y ffilm – mwynhewch:

Souled Out Cymru 2013 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Lego’r Nadolig

Fe gaetho ni chwip o Oedfa Deulu Nadolig dda yng Nghaersalem ddoe. Llwyth o bobl yr Eglwys yn cyfrannu mewn rhyw ffordd neu gilydd ond y fendith mwyaf oedd cael ugain o bobl newydd yn troi mewn i ddathlu’r Nadolig gyda ni. Clod i Dduw.

Un o’r pethau wnaetho ni baratoi ar gyfer yr Oedfa a’i ddangos am y tro cyntaf bore ddoe oedd y ffilm wych yma yn defnyddio darnau lego wedi eu hanimeiddio i adrodd stori’r Nadolig. Arwel ffeindiodd y gwreiddiol Saesneg ar Youtube a wedyn ni yng Nghaersalem aeth ati i gyfieithu’r sgript a trosleisio’n Gymraeg dros yr animeiddio gwreiddiol.

Dan y ffilm mae dolen i chi ei lawrlwytho os ydych chi am ei defnyddio yn eich eglwys chi, croeso i bawb ei defnyddio dros yr ŵyl.

Lego’r Nadolig from Caersalem Caernarfon on Vimeo.

Lawrlwytho fersiwn .MOV (Quick Time) [90.5Mb]

Please follow and like us:
error

Tip Jar Vimeo – ydych chi’n teimlo’n hael?

Os nad ydw i’n nodi’n wahanol* mae pob ffilm dwi’n ei gynhyrchu a’u rannu ar y we wedi ei gynhyrchu yn fy amser fy hun, yn defnyddio offer dwi wedi prynu fy hun a hyn oll yn ddi-dal.

O ganlyniad, dwi’n croesawu un o ddatblygiadau diweddaraf Vimeo sef y “Tip Jar”, cyfle i bobl wneud cyfraniadau ariannol bychan i gynhyrchwyr ffilmiau ar-lein fel fi. Mae modd cyfrannu $1 i $500. Dyma esbonio sut mae’n gweithio:

Introducing Vimeo Tip Jar and more Creator Services from Vimeo Staff on Vimeo.

Os ydych chi wedi mwynhau neu werthfawrogi rhai o’r ffilmiau isod dwi wedi cynhyrchu dros y flwyddyn diwethaf byddai eich “tip” yn cael ei werthfawrogi’n fawr ac yn mynd tuag at gostau cynhyrchu mwy o ffilmiau tebyg yn y dyfodol.

Brwydr Caerdegog from Rhys Llwyd on Vimeo.

Parc from Rhys Llwyd on Vimeo.

Stori Tom from Rhys Llwyd on Vimeo.

*Derbyniais dâl i gynhyrchu’r gyfres Torri Syched.
Please follow and like us:
error

Guto Prys ap Gwynfor ar Sianel 62

Nos Sul, ar Sianel 62 darlledwyd cyfweliad cwbwl wefreiddiol gyda Guto Prys ap Gwynfor. Mewn cyfweliad cymharol fyr a hynny ar y wê byddai disgwyl i’r cynnwys fod yn gymharol arwynebol ac, efallai, ail-adrodd llawer o ystrydebau am y mudiad heddwch a heddychiaeth. Ond beth a gafwyd oedd esboniad cwbwl wefreiddiol o seiliau Cristnogol heddychiaeth ac yn y broses rhannodd Guto rhywfaint o’i dystiolaeth ef ei hun ynglŷn a dod yn Gristion, troi cefn ar genedlaetholdeb treisgar a chofleidio cenedlaetholdeb heddychlon.

Mae’r cyfweliad yma yn haeddu gwrandawiad a dadansoddiad manwl gan bawb gan fod Guto yn un o’r bobl prin yna heddiw sy’n agor y drws i ni i athrylith llawer o genedlaetholdeb Cymreig. Ac mae’r dyfnder yn syniadaeth Guto sydd a’i seiliau yn ei ffydd Gristnogol yn dangos i ni, yn y bon, beth yw diffyg presennol y mudiad cenedlaethol sef ei bod yn ddibris o sylfaen heddychiaeth a chenedlaetholdeb dyrchafol sef Iesu ei hun.

Please follow and like us:
error

Abermenai

Abermenai yw pen gorllewinol Afon Menai. Ar ochr ogleddol y Fenai, ar Ynys Môn, mae Pwynt Abermenai yn ymestyn tua’r de, gan adael dim ond darn cul o fôr rhwng pen deheuol y pwynt a Chaer Belan ar ochr Arfon i’r Fenai. I’r dwyrain o Bwynt Abermenai, ceir Traeth Abermenai, hefyd Traeth Melynog, ardal helaeth o fwd sy’n ymestyn hyd aber afon Braint. I’r dwyrain o Gaer Belan ar yr ochr draw mae aber y Foryd.

Ceir sawl cyfeiriad at Abermenai yn hanes Cymru. Glaniodd Gruffudd ap Cynan yma yn 1075 wedi croesi o Ddulyn gyda mintai o filwyr hur o Lychlynwyr i geisio hawlio teyrnas Gwynedd. Yn 1144 glaniodd Cadwaladr ap Gruffudd, brawd Owain Gwynedd, yma gyda llynges yr oedd wedi ei llogi gan y Daniaid o ddinas Dulyn. Y flwyddyn cynt, roedd Cadwaladr wedi ei yrru o’i diroedd gan Owain oherwydd ei ran yn llofruddiaeth Anarawd ap Gruffudd, tywysog Deheubarth, a bwriad Cadwaladr oedd defnyddio’r Daniaid i geisio gorfodi Owain i dychwelyd ei diroedd. Ymddengys i Gadwaladr adael y Daniaid a dod i gytundeb a’i frawd.

Ceir cyfeiriad at Abermenai ym mhedwaredd cainc y Mabinogi hefyd.

Please follow and like us:
error

Cwrw Sinsir – ffilm fer wrth brofi’r Canon 40mm f/2.8 STM

Yn anffodus mae’r awto-ffocws ar fy 50mm f/1.4 wedi torri. Mae modd ei ddefnyddio o hyd wrth gwrs, ac yn sicr mae modd ei ddefnyddio ar gyfer ffilm gan fod rhai ffocysu â llaw beth bynnag ar hynny. Ond dwi angen awto-ffocws ar gyfer lluniau ond doeddwn i ddim am brynu 50mm newydd felly wnes i brynu’r 40mm f/2.8 STM newydd. Mae’n un o lensys “pancake” newydd Canon ac mae’n fach iawn iawn iawn iawn. Er mai ei brynu ar gyfer lluniau wnes i mae’n lens da ar gyfer ffilm hefyd mae’n debyg ac felly heno wnes i arbrofi i weld sut ganlyniadau oedd yn bosib drwyddo a dwi’n eithriadol o bles.

Dyma’r deunydd ches i allan ohono:

Cwrw Sinsir (Canon 40mm f/2.8 STM) from Rhys Llwyd on Vimeo.

Yr unig feirniadaeth sydd gen i yw bod ffocysu’n anodd gan fod y cylch ffocysu’n denau ofnadwy oherwydd, mae’n siŵr, fod y lens cyfan yn fychan iawn. Mae’r modur ffocysu STM sydd tu mewn iddo yn medru gwneud awto-ffocws wrth ffilmio wrth ei ddefnyddio gyda chamerâu diweddaraf Canon fel y 650D. Ond ar y 7D sydd gen i roedd rhaid ffocysu â llaw oedd yn medru fod yn lletchwith gyda’r cylch ffocysu bach. Ond am £150 dyma chi chwip o lens sydd, mewn partneriaeth gyda’r 7D, yn poeri allan ffilm anhygoel.

Nawr i yfed y Cwrw Sinsir yna!

Please follow and like us:
error

Torri Syched

Dwi heb blygio rhain ers tro felly dyma eu plygio eto. Fy ffilmiau ‘Torri Syched’ sef rhyw fath o mini-pregethau / cyflwyniadau am ffydd ar ffurf ffilmiau byr.

Mwynhewch y gwylio ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am y prosiect a cael deunydd trafod sy’n mynd gyda’r ffilmiau porwch draw i www.torrisyched.com

Torri Syched 001 | Derbyniad from Torri Syched on Vimeo.

Torri Syched 002 | Llenwi from Torri Syched on Vimeo.

Torri Syched 003 | Dyfodol from Torri Syched on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Ffilmio i Sianel 62 yn Steddfod yr Urdd

Roedd Eisteddfod yr Urdd yng Nghlynllifon, Dyffryn Nantlle wythnos diwethaf. Dwi heb fod i Steddfod yr Urdd ers rhai blynyddoedd ond gan ei fod ar fy stepen drws wnes i gymryd mantais o haelioni’r Frenhines yn rhoi tamaid o wyliau i ni a mentro draw rhyw ben bob dydd yn ystod yr wythnos. Roeddwn i’n eiddgar i arbrofi gyda chyfres o ffilmiau byr yn dilyn hanes Cymdeithas yr Iaith yn y Steddfod ar gyfer Sianel 62. Mae’r safon yn amrywiol ac yn aml dipyn is na’r hyn dwi fel arfer yn hapus ag e, ond eto maen nhw’n ffilmiau oce ag ystyried fod nhw heb eu ffilmio mewn ‘controled enviroment’ fel petae!

Ffilmiwyd y cyfan ar Canon 7D gyda’r 17-40mm f/4 L lens, torrwyd ar Final Cut Pro a graddiwyd y lliwiau ar Fianel Cut X. Mwynhewch:

Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd 2012 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Llun – Diwrnod y Tagfeydd from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Mawrth – Diwrnod Callia Carwyn from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Mercher – Diwrnod Cynghrair Cymunedau Cymru from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Iau – Diwrnod Cychwyn Taith Tynged yr Iaith from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Gwener – Diwrnod Cyflwyno’r Llyfr Du from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Please follow and like us:
error