Category Archives: Penuel

Darlunio ffigurau

(Cliciwch i’w weld mewn maint llawn)

Dwi’n hoffi’r syniad o ddarlunio ffigurau er mwyn dod a nhw’n fyw. Felly pan ges i restr o Eglwysi Cymanfa Bedyddwyr Arfon wythnos diwethaf a nifer eu haelodau o ni isho darlunio’r peth. Geshi’r syniad yma o ddarlun gan y Ceidwadwyr yn dangos gwastraff arian y Llywodraeth dan Llafur. Ond wrth gwrs dydy cynnal yr Eglwysi yma ddim yn wastraff arian … wel y rhan fwyaf beth bynnag.

Please follow and like us:
error

2010 i 2011

Roedd 2010 yn flwyddyn brysur iawn a dyna yn rhannol pam fod y blog yma wedi bod yn dawel dros y flwyddyn diwethaf i gymharu a blynyddoedd a fu. Awgryma prysurdeb fod llawer gyda chi i’w rannu o bosib. Ond o fy mhrofiad i mae prysurdeb yn golygu nad ydych chi’n cael amser i feddwl yn ôl a rhannu am y gwahanol bethau ‘dy chi wedi bod yn gwneud a’r bobl ddifyr ‘dy chi wedi ymwneud a nhw.

Mae’n siŵr mae prif ddatblygiad 2010 i mi oedd gorffen fy nghyfnod yn hyfforddi fel Gweinidog yn Penuel Bangor a cael fy ngalw i gario mlaen gyda fy hyfforddiant yng Nghaersalem Caernarfon. Wnes i ddysgu llawer ym Mangor gyda Olaf Davies ond rhywsut roedd symud i Gaernarfon yn ddatblygiad naturiol oedd yn fy rhyddhau i ddilyn fy ngweledigaeth fy hun. Er dwi’n falch iawn fod yr Eglwys ym Mangor wedi bod yn gefn ac yn gefnogaeth mawr ar ddechrau’r hyfforddiant ac fe ddysgais i lawer yno. Ond dwi wedi teimlo a phrofi mae yng Nghaernarfon mae Duw isho mi weithio am y cyfnod nesaf yma os nad am gyfnod estynedig hyd yn oed.

Prif gysgod fy mywyd yn 2010 oedd y ddoethuriaeth. Flwyddyn yn ôl roedd gen i dair pennod allan o bump wedi sgwennu. Bellach mae pob pennod wedi ei ysgrifennu a phedwar pennod allan o bump wedi eu golygu. Felly mae gen i un pennod ar ôl i’w golygu ac yna’r casgliad i’w ysgrifennu wedyn gallaf gyflwyno’r traethawd. Mae’n rhaid i mi gydnabod fod fy nisgyblaeth wrth weithio ar y ddoethuriaeth wedi bod yn llac ar adegau yn ystod 2010. Nid oherwydd mod i wedi bod yn diogi cofiwch, ond oherwydd fod gwaith a phrosiectau eraill yn cynnig eu hunain yn llawer mwy apelgar fel modd i mi lenwi fy rhaglen waith. Rwy’n gobeithio, ac mae’n rhaid i mi, gyflwyno’r traethawd ymhen rhai wythnosau yn awr.

Dydw i heb wneud gymaint o waith dylunio dros y flwyddyn diwethaf yn bennaf oherwydd fod fy wythnos i’n llawn dop rhwng y ddoethuriaeth a’r gwaith yn yr Eglwys. Ond un prosiect sy’n pontio fy niddordeb creadigol gyda fy ngalwad i fel Gweinidog yw Torri Syched. Prosiect dwi’n falch iawn ein bod ni wedi cychwyn yn 2010. Cyfres o ffilmiau byr yn cyflwyno’r ffydd – mae un ffilm wedi ei lansio eisoes fan yma. Ac fe wnaethom ni ffilmio dau arall nol ym mis Tachwedd – gobeithio bydda nhw’n cael eu lansio dros yr wythnosau nesaf.

O ran ymgyrchu iaith, yr ymgyrch am Goleg Ffederal Cymraeg gymerodd y rhan fwyaf o’m hamser i yn 2010 ac rwy’n eithriadol o falch fod y frwydr yma wedi ei hennill. Dwi’n siomedig braidd fod Merfyn Jones wedi ei benodi fel Cadeirydd cyntaf, mae’n benodiad ceidwadol iawn ac fe allai ffrwyno y datblygiadau posib. Ond dyna ni – mae’r ddadl fawr wedi ei hennill bellach.

Gobeithion am 2011: Gorffen y PhD asap! Bod yr Ysbryd Glan yn arwain y gwaith yn yr Eglwys yng Nghaersalem. Fod cyfleon yn agor i ddatblygu prosiect Torri Syched a/neu phrosiectau o’r fath sy’n pontio fy niddordeb creadigol a fy ffydd. Ar hyn o bryd dwi’n meddwl fod gormod ar fy mhlât i rhwng popeth. Ar ôl i mi orffen y PhD bydd pethau’n gwella gobeithio, os ddim yna gobeithio y bydd 2011 yn flwyddyn lle fydda i’n medru gweld beth sy’n flaenoriaeth neu fe fydda i’n llosgi allan wrth gario mlaen yn trio gwneud popeth…

Blwyddyn newydd dda!

Please follow and like us:
error

Llawlyfr Llawennydd – Rhan 3

llawlyfrllywenydd_rhan3

1 Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy’r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi,
2 cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o’r un meddwl, a’r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn.
3 Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun.
4 Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.
5 Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu.
6 Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio,
7 ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol.
8 O’i gael ar ddull dyn, fe’i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau ar groes.
9 Am hynny tra-dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo’r enw sydd goruwch pob enw,
10 fel wrth enw Iesu y plygai pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear,
11 ac y cyffesai pob tafod fod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

itunes

Cliciwch uchod i danysgrifio i’r podlediad NEU cliciwch ar yr eicon ‘play’ isod.

Please follow and like us:
error

Torri Syched 001 | Derbyniad

Ymddiheuriadau am esgeuluso’r blog ‘ma’n ddiweddar. Dwi’n ofnadwy o brysur rhwng y PhD, gwaith i’r eglwys a rhyw bethau bach eraill. Ond dyma rannu’r ffilm fer dwi wedi bod yn gweithio arni sy’n arddull NOOMA Rob Bell. Gadewch mi wybod beth ‘dy chi’n feddwl, byddw ni’n datblygu’r wefan Torri Syched yma i gyd fynd gyda’r ffilmiau. ‘Dy ni eisioes wedi cael cyllid i wneud 2 arall, felly bydd yna gyfres o dri i ddechrau a mwy yn y dyfodol gobeithio.

Torri Syched 001 | Derbyniad from Torri Syched on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Tlodi Ysbrydol a Materol yng Nghymru

Bythefnos yn ôl roeddw ni wedi ei gadael hi braidd yn hwyr wrth baratoi pregeth ar gyfer Penuel ar y Sul. Gwasanaeth arferol oedd hi yn hytrach na rhan o’r gyfres Torri Syched felly doeddw ni ddim am barhau a’r gyfres trwy Philipiaid felly fe benderfynais wneud rhywbeth ychydig bach yn wahanol a chynnig ymateb Ysgrythurol i rywbeth oedd yn gyfoes neu ar y newyddion.

Y symbyliad tu ôl i’r bregeth i gychwyn oedd teitl erthygl Nerys Evans AC ar WalesHome.ORG: “Plaid’s path out of poverty.” Gwnaeth hynny i mi feddwl am lwybr Iesu allan o dlodi ac yna holi beth yn union yw tlodi. Ar ôl myfyrio ar rai adnodau daeth y bregeth ynghyd gyda help arbennig un o lyfrau Dewi Arwel Hughes, God of the Poor.

Beth bynnag, dyma’r bregeth fel MP3. Tanysgrifiwch i’r podlediad drwy iTunes isod neu o dan yr icon tanysgrifio cliciwch ar yr icon “play” i’w chwarae yn eich porwr.

itunes

Please follow and like us:
error

Llawlyfr Llawenydd – Rhan 2

llawlyfrllawenydd_rhan2

18 Ond pa waeth? Y naill ffordd neu’r llall, prun ai mewn rhith ynteu mewn gwirionedd, y mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd,
19 oherwydd mi wn mai canlyniad hyn, ar bwys eich gweddi chwi a chymorth Ysbryd Iesu Grist, fydd fy ngwaredigaeth.
20 Am hyn yr wyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na chaf fy nghywilyddio mewn dim, ond y bydd Crist, yn awr fel erioed, trwy fy ngwroldeb i, yn cael ei fawrygu yn fy nghorff i, prun bynnag ai trwy fy mywyd ai trwy fy marwolaeth.
21 Oherwydd, i mi, Crist yw byw, ac elw yw marw.

itunes

Cliciwch uchod i danysgrifio i’r podlediad NEU cliciwch ar yr eicon ‘play’ isod.

Please follow and like us:
error

Llawlyfr Llawenydd – Rhan 1

llawlyfrllywenydd_rhan1

Philipiaid 1:1 Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid.
2 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.
3 Byddaf yn diolch i’m Duw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch,
4 a phob amser ym mhob un o’m gweddïau dros bob un ohonoch, yr wyf yn gweddïo gyda llawenydd.
5 Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr Efengyl o’r dydd cyntaf hyd yn awr;
6 ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i’r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn Dydd Crist Iesu.
7 Felly y mae’n iawn imi deimlo hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfranogi o’r fraint sy’n dod i’m rhan, pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal â phan fyddaf yn amddiffyn yr Efengyl neu yn ei chadarnhau.
8 Oblegid y mae Duw’n dyst i mi, gymaint yr wyf yn hiraethu, â dyhead Crist Iesu ei hun, am bawb ohonoch.
9 Dyma fy ngweddi, ar i’ch cariad gynyddu fwyfwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth,
10 er mwyn ichwi allu cymeradwyo’r hyn sy’n rhagori, a bod yn ddidwyll a didramgwydd erbyn Dydd Crist,
11 yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy’n dod trwy Iesu Grist, er gogoniant a mawl i Dduw.


Llawlyfr Llawenydd – Rhan 1
(PC: Right Click>Save File As… MAC: Ctrl+Click>Download Linked file…)

Bydd y Torri Syched nesaf yn Festri Penuel Bangor, Nos Sul Chwefror y 7fed am 5.30. Dewch yn llu.

[display_podcast]

Please follow and like us:
error

Pa wahaniaeth wnaeth Iesu mewn hanes? (MP3)

Dyma i chi MP3 o’r sgwrs yn y cwrdd Torri Syched diwetha yn Penuel Bangor: y testun tro yma oedd ‘Pa wahaniaeth wnaeth Iesu mewn hanes?’


Islwytho MP3 (PC: Right Click>Save File As… MAC: Ctrl+Click>Download Linked file…)

Mae’r Torri Syched nesa ar nos Sul Ionawr y 3ydd am 5.30 yn festri Penuel, Bangor. Croeso i bawb.

Please follow and like us:
error

Adroddiad o’r ‘Torri Syched’ cyntaf

Neithiwr fe gynhaliwyd y cyfarfod Torri Syched cyntaf ym Mhenuel Bangor sef gwasanaeth ar ffurf gwahanol i’r hyn sydd wedi dod i’r arfer ag ef mewn capel Cymraeg. Canwyd rhai emynau mwy cyfoes na’r arfer, dangoswyd fideo ac yna wnes i sgwrs fach ar y testun ‘Pwy yw’r Iesu go-iawn?’ Daeth criw da iawn o aelodau’r eglwys at ei gilydd – tipyn mwy na’r hyn sy’n arfer dod i wasanaeth yr hwyr fel arfer. Er i ni ddosbarthu rhai taflenni o amgylch Bangor ni drodd unrhyw rai newydd i mewn i ymuno a ni yn anffodus ond does ots am hynny am rwan. Maen bwysig adeiladu’r eglwys a gwneud yr eglwys ei hun yn gyfforddus gyda dulliau newydd o gyhoeddi’r gair ac addoli cyn gwahodd rhai o’r tu allan i ymuno a ni maen siŵr.

pwyywiesu

Dwi wedi rhoi nodiadau’r sgwrs ynghyd a’r cyflwyniad Power Point yn adran Torri Syched ar wefan Penuel fan YMA.

Bydd y Torri Syched nesaf ar Nos Sul, Tachwedd 1af am 5.30 yn Festri Penuel. Dewch draw am dro.

Please follow and like us:
error