Category Archives: Podlediad Rhys Llwyd

Llawlyfr Llawennydd – Rhan 3

llawlyfrllywenydd_rhan3

1 Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy’r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi,
2 cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o’r un meddwl, a’r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn.
3 Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun.
4 Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.
5 Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu.
6 Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio,
7 ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol.
8 O’i gael ar ddull dyn, fe’i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau ar groes.
9 Am hynny tra-dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo’r enw sydd goruwch pob enw,
10 fel wrth enw Iesu y plygai pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear,
11 ac y cyffesai pob tafod fod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

itunes

Cliciwch uchod i danysgrifio i’r podlediad NEU cliciwch ar yr eicon ‘play’ isod.

Please follow and like us:
error

Tlodi Ysbrydol a Materol yng Nghymru

Bythefnos yn ôl roeddw ni wedi ei gadael hi braidd yn hwyr wrth baratoi pregeth ar gyfer Penuel ar y Sul. Gwasanaeth arferol oedd hi yn hytrach na rhan o’r gyfres Torri Syched felly doeddw ni ddim am barhau a’r gyfres trwy Philipiaid felly fe benderfynais wneud rhywbeth ychydig bach yn wahanol a chynnig ymateb Ysgrythurol i rywbeth oedd yn gyfoes neu ar y newyddion.

Y symbyliad tu ôl i’r bregeth i gychwyn oedd teitl erthygl Nerys Evans AC ar WalesHome.ORG: “Plaid’s path out of poverty.” Gwnaeth hynny i mi feddwl am lwybr Iesu allan o dlodi ac yna holi beth yn union yw tlodi. Ar ôl myfyrio ar rai adnodau daeth y bregeth ynghyd gyda help arbennig un o lyfrau Dewi Arwel Hughes, God of the Poor.

Beth bynnag, dyma’r bregeth fel MP3. Tanysgrifiwch i’r podlediad drwy iTunes isod neu o dan yr icon tanysgrifio cliciwch ar yr icon “play” i’w chwarae yn eich porwr.

itunes

Please follow and like us:
error

Llawlyfr Llawenydd – Rhan 2

llawlyfrllawenydd_rhan2

18 Ond pa waeth? Y naill ffordd neu’r llall, prun ai mewn rhith ynteu mewn gwirionedd, y mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd,
19 oherwydd mi wn mai canlyniad hyn, ar bwys eich gweddi chwi a chymorth Ysbryd Iesu Grist, fydd fy ngwaredigaeth.
20 Am hyn yr wyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na chaf fy nghywilyddio mewn dim, ond y bydd Crist, yn awr fel erioed, trwy fy ngwroldeb i, yn cael ei fawrygu yn fy nghorff i, prun bynnag ai trwy fy mywyd ai trwy fy marwolaeth.
21 Oherwydd, i mi, Crist yw byw, ac elw yw marw.

itunes

Cliciwch uchod i danysgrifio i’r podlediad NEU cliciwch ar yr eicon ‘play’ isod.

Please follow and like us:
error

Cyfweliad gyda Dafydd Iwan am ddylanwad R. Tudur Jones

diDros yr wythnosau nesaf dwi’n gobeithio cyfweld llond dwrn o bobl yn o gobaith o ddefnyddio peth or deunydd yn fy nhraethawd ymchwil. Ar gyfer y pennodau mwy theoretic am waith R. Tudur Jones dwi’n medru troi at ei lyfrau a’i ysgrifau ond ar gyfer y pennodau yn olrhain a pwyso a mesur ei ddylanwad ar y mudiad cenedlaethol mae angen i mi gyfweld pobl oedd yno. Os bydd y bobl fydda i’n cyfweld yn cyd-synio mi fydda i’n rhannu’r cyfweliadau ar fy mhodlediad.

Maen dipyn fraint felly y bod neb llai na Dafydd Iwan wedi cytuno i mi bodledu ei atgofion ef am R. Tudur Jones. Maen trafod dylanwad ffydd yn lletach ar y mudiad cenedlaethol hefyd sy’n dra ddiddorol. Ydio’n sgŵp mod i wedi cael celeb fel yma i ymddangos ar fy mhodlediad wrth ei lansio? Wn i ddim, ond mwynhewch…

Tanysgrifiwch i’r podlediad drwy roi clec YMA neu cliciwch ar yr eicon ‘play’ isod i’w chwarae yn eich porwr.

Please follow and like us:
error

Llawlyfr Llawenydd – Rhan 1

llawlyfrllywenydd_rhan1

Philipiaid 1:1 Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid.
2 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.
3 Byddaf yn diolch i’m Duw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch,
4 a phob amser ym mhob un o’m gweddïau dros bob un ohonoch, yr wyf yn gweddïo gyda llawenydd.
5 Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr Efengyl o’r dydd cyntaf hyd yn awr;
6 ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i’r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn Dydd Crist Iesu.
7 Felly y mae’n iawn imi deimlo hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfranogi o’r fraint sy’n dod i’m rhan, pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal â phan fyddaf yn amddiffyn yr Efengyl neu yn ei chadarnhau.
8 Oblegid y mae Duw’n dyst i mi, gymaint yr wyf yn hiraethu, â dyhead Crist Iesu ei hun, am bawb ohonoch.
9 Dyma fy ngweddi, ar i’ch cariad gynyddu fwyfwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth,
10 er mwyn ichwi allu cymeradwyo’r hyn sy’n rhagori, a bod yn ddidwyll a didramgwydd erbyn Dydd Crist,
11 yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy’n dod trwy Iesu Grist, er gogoniant a mawl i Dduw.


Llawlyfr Llawenydd – Rhan 1
(PC: Right Click>Save File As… MAC: Ctrl+Click>Download Linked file…)

Bydd y Torri Syched nesaf yn Festri Penuel Bangor, Nos Sul Chwefror y 7fed am 5.30. Dewch yn llu.

[display_podcast]

Please follow and like us:
error

Pa wahaniaeth wnaeth Iesu mewn hanes? (MP3)

Dyma i chi MP3 o’r sgwrs yn y cwrdd Torri Syched diwetha yn Penuel Bangor: y testun tro yma oedd ‘Pa wahaniaeth wnaeth Iesu mewn hanes?’


Islwytho MP3 (PC: Right Click>Save File As… MAC: Ctrl+Click>Download Linked file…)

Mae’r Torri Syched nesa ar nos Sul Ionawr y 3ydd am 5.30 yn festri Penuel, Bangor. Croeso i bawb.

Please follow and like us:
error

Fy mhregeth Saesneg gyntaf

Nos Sul fuesi yn pregethu ym Mhenrallt, eglwys y Bedyddwyr Saesneg ym Mangor. Roeddw ni’n nyrfys racs cyn y gwasanaeth gan fod fy holl fywyd ysbrydol, ac eithrio gwrando ar rai pregethwyr o’r Amerig ar y wê, yn cael ei fyw’n uniaith Gymraeg. Ond dwi’n meddwl i’r Ysbryd Glan gario’r bregeth yn diwedd. Yn y darlleniad ar y dechrau a’r weddi ar y diwedd rydych chi’n gweld gliriaf mod i’n amddifad o’r eirfa Gristnogol Saesneg!

Ar ôl concro’r nyrfs wnes i fwynhau’r gwasanaeth yn fawr. Roedd hi’n braf cael pregethu o flaen cynulleidfa fawr ac ifanc ac roedd hi’n grêt gweld pobl yn rowlio chwerthin ar ben fy jôcs – jôcs sy’n syrthio’n fflat ar ei wyneb wrth eu trio mewn eglwysi Cymraeg fel rheol! Ond yr hyn oedd mwyaf cadarnhaol am y gwasanaeth oedd cael pobl o bob oed yn diolch i mi a dweud bod Duw wedi siarad gyda nhw trwy’r bregeth; roedd hynny’n anogaeth.

Dyma’r bregeth:

Gobeithio caf i gyfle i bregethu mwy yn Saesneg yn y dyfodol ond rwy’n dal yn sicr mae i dystiolaethu trwy’r Eglwysi Cymraeg mae Duw wedi fy ngalw.

Please follow and like us:
error