Category Archives: Technoleg

Gwaith dylunio a chysodi diweddar (Hydref 2013)

Yn fy amser fy hun dwi’n gwneud tipyn o dynnu lluniau ond dwi’n gwneud tipyn o waith dylunio a chysodi hefyd.

Dydw i ddim yn cyfri fy hun yn artist o bell ffordd, a prin iawn yw’r gwaith dylunio graffeg dwi’n ei wneud sy’n gwbl wreiddiol. Beth rwy’n tueddu i wneud ydy prynnu trwyddedau i graffeg stoc vector, defnyddio rhai o fy lluniau fy hun, arbrofi gyda ffontiau a lliwiau er mwyn cyrraedd beth mae’r cleient eisiau.

Dyma rai o fy nghreadigaethau mwyaf diweddar i un o’m cleientiaid mwyaf ffyddlon, Coleg y Bala:

arfogi-14

youth-weekend-hydref-2013

rhaglen_cyb_2014aduniad-SO-2014rhedeg-y-ras-2013

 

 

Please follow and like us:
error

beibl.net yn wynebu diffyg ariannol sylweddol – angen eich cefnogaeth

beiblnetUn o’r adnoddau mwyaf gwerthfawr i Gristnogion yng Nghymru heddiw yw beibl.net. Dyma ddod a gair Duw i Gymry Cymraeg am genhedlaeth neu ddau arall.

Ond mae beibl.net yn wynebu diffyg ariannol sylweddol eleni – i’r graddau y gallai’r cyfan ddod i ben mewn mater o ychydig fisoedd os nad yw’r sefyllfa yn newid. Felly, mae her aruthrol o’u blaenau. Rhaid iddynt sicrhau seiliau ariannol cadarn i’r gwaith barhau – ennyn cefnogaeth gyson llawer mwy o unigolion ac eglwysi. Allwch chi ein helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth gyson yna? Mae pob rhodd unigol achlysurol yn werthfawr wrth gwrs, ond i’n galluogi i gynllunio i’r dyfodol mae angen sylfaen gadarn o gyfraniadau misol.

Eu gobaith yw creu rhwydwaith o gant o unigolion a/neu eglwysi fyddai’n ymrwymo i gyfrannu £2 yr wythnos am 3 mlynedd er mwyn cefnogi gwaith gig. Wrth gwrs, fe allai rhywun gyfrannu mwy na hynny os yw’n dymuno! Mae ffurflenni Rhodd Cymorth a ffurflenni Archeb Sefydlog ar gael ar ein gwefan – ewch i http://www.gobaith.org/cefnogi/.

Please follow and like us:
error

Lluniau Priodas Sharon a Tony, Hydref 2013

Dydd Sadwrn ches i’r fraint o dynnu lluniau ym mhriodas Sharon a Tony yn Aberystwyth. Achlysur arbennig iawn gan fod Sharon yn gymdoges i ni yn Nhrefaenor, Comins Coch pan oedden ni’n tyfu fyny. Mae fy ffefrynnau i o’r diwrnod isod – os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd priodas neu yn gwybod am rywun sydd yn chwilio cofiwch alw draw i ngwefan i a chysylltu ynglŷn ag argaeledd a phris: www.lluniaupriodas.com

Dyma’r briodas gyntaf i fi saethu yn defnyddio fy lens diweddaraf sef y Sigma 35mm F1.4 DG HSM | A. Un o lensys yr ‘Art’ series newydd gan Sigma. Mae’r adolygwyr yn dweud fod y lensys ‘Art’ cystal o ran ansawdd a build quality a lensys L series Canon ond am hanner y pris. Hyd yma dwi’n blês iawn gyda perfformiad y lens a trwy’r lens yna gwnes i dynnu’r rhan fwyaf o luniau’r briodas yma. Heb os y lens yma fydd fy newis cyntaf o lens ar gyfer y rhan fwyaf o sefyllfaoedd a jobsys o hyn ymlaen.

Mwynhewch y lluniau:

IMG_1769

IMG_5089

IMG_1463

IMG_1970

IMG_1496

IMG_1993

Please follow and like us:
error

Ffilm Souled Out: making of

photo-1Mae’n beth ffasiynol dyddiau yma i gynadleddau Cristnogol ddechrau gyda ffilm ddramatig sy’n ysbrydoli a gosod cywair i’r gynhadledd. Dyma sut mae cynadleddau Holy Trinity Brompton (dolen i’w ffilm nhw) ac yn fwyaf enwog cynadleddau Hillsong yn cychwyn. Eleni penderfynodd Souled Out Cymru eu bod nhw eisiau ffilm debyg fel rhan o’u cynhadledd nhw a ches i’r fraint o gynhyrchu’r ffilm. Yn naturiol roedd cyllideb y prosiect yn gyfyngedig i gymharu a ffilmiau Holy Trinity a Hillsong (o edrych ar eu ffilmiau nhw rwy’n tybio fod yr holl gynhyrchiad wedi costio miloedd os nad degau o filoedd) fodd bynnag roeddwn i am wneud y gorau medrwn gyda’r gyllideb a’r amser oedd ar gael. I chi’r geeks dyma bostiad yn trafod ‘the making of’.

Y briff ges i oedd rhywbeth tebyg i ffilmiau Holy Trinity a Hillsong ond a blas Cymreig. Meryl (Souled Out) wnaeth baratoi y sgript/teitlau oedd yn seiliedig ar wahanol rannau o’r Testament Newydd. Y ffordd orau o roi naws Gymreig i’r ffilm heb iddo fynd ar ôl cliches (rygbi, corau, cenin pedr ayyb…) oedd cynnwys llawer o dirwedd Cymru yn y ffilm. Felly am ddau ddiwrnod cyntaf y ffilmio wnes i grwydro o gwmpas Gwynedd yn ffilmio clipiau tirwedd. Dyma oedd y lleoliadau:

Mae’r shots tu mewn o lyfrau, offerynnau, pobl ayyb.. yn bennaf wedi eu ffilmio yng Nghaernarfon ag eithrio dau glip llyfrgell oedd gen i ac hefyd clipiau o gigs yn Eisteddfod Dinbych.

photoO ran yr offer roeddwn i’n defnyddio, y camera oedd y Canon 7D yn defnyddio 17-40mm f/4 L a’r 70-200mm f/2.8 L ar gyfer y shots tirwedd wedyn defnyddio’r 50mm f/1.4 a’r 40mm f/2.8 ar gyfer y shots erill. I’m tyb i y darn o offer weithiodd yn dda i gael y shots tirwedd i edrych yn ddramatig oedd defnyddio Glidetrack. Yr un sydd gen i yw’r Glidetrack SD 1m. Ffilmiwyd y cyfan yn 24fps mewn HD llawn.

O ran golygu’r ffilm roeddwn i’n gyntaf yn trosi’r holl ddeunydd craidd mewn i Apple ProRes 442 yn defnyddio MPEG Streamclip, rhaglen drosi fideo rhad ac am ddim sy’n wych iawn. Yna roeddwn i’n agor y clipiau i gyd yn Final Cut X ac yn graddio’r lliwiau, miniogi a gosod yr effaith Boke ar bob clip (mae’n edrych yn neis, ond os fydda i byth eisiau defnyddio’r clipiau mewn prosiect arall yn y dyfodol bydda i’n difaru hyn!).

finalcutx

Yna roeddwn i’n torri’r cyfan at ei gilydd yn Final Cut Pro 7. Wnes i wneud y teitlau hefyd yn Final Cut Pro 7, roedd eisiau’r teitlau eithaf syml felly roedd gwneud y teitlau mewn rhaglen arall/arbenigol yn ychydig o over kill.

finalcutpro

Fe ges i’r gerddoriaeth o Audio Network, byddai comisiynu a defnyddio rhywbeth gwreiddiol wedi bod yn neis, ond eto cyllideb ac amser ddim yn caniatáu.

Dyna ni – diolch i Souled Out ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru am y cyfle i weithio ar y ffilm – mwynhewch:

Souled Out Cymru 2013 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Cwrw Sinsir – ffilm fer wrth brofi’r Canon 40mm f/2.8 STM

Yn anffodus mae’r awto-ffocws ar fy 50mm f/1.4 wedi torri. Mae modd ei ddefnyddio o hyd wrth gwrs, ac yn sicr mae modd ei ddefnyddio ar gyfer ffilm gan fod rhai ffocysu â llaw beth bynnag ar hynny. Ond dwi angen awto-ffocws ar gyfer lluniau ond doeddwn i ddim am brynu 50mm newydd felly wnes i brynu’r 40mm f/2.8 STM newydd. Mae’n un o lensys “pancake” newydd Canon ac mae’n fach iawn iawn iawn iawn. Er mai ei brynu ar gyfer lluniau wnes i mae’n lens da ar gyfer ffilm hefyd mae’n debyg ac felly heno wnes i arbrofi i weld sut ganlyniadau oedd yn bosib drwyddo a dwi’n eithriadol o bles.

Dyma’r deunydd ches i allan ohono:

Cwrw Sinsir (Canon 40mm f/2.8 STM) from Rhys Llwyd on Vimeo.

Yr unig feirniadaeth sydd gen i yw bod ffocysu’n anodd gan fod y cylch ffocysu’n denau ofnadwy oherwydd, mae’n siŵr, fod y lens cyfan yn fychan iawn. Mae’r modur ffocysu STM sydd tu mewn iddo yn medru gwneud awto-ffocws wrth ffilmio wrth ei ddefnyddio gyda chamerâu diweddaraf Canon fel y 650D. Ond ar y 7D sydd gen i roedd rhaid ffocysu â llaw oedd yn medru fod yn lletchwith gyda’r cylch ffocysu bach. Ond am £150 dyma chi chwip o lens sydd, mewn partneriaeth gyda’r 7D, yn poeri allan ffilm anhygoel.

Nawr i yfed y Cwrw Sinsir yna!

Please follow and like us:
error

Tri pheth fyddwn i wedi hoffi gwybod am ffotograffiaeth bedair blynedd yn ôl

Dwi wedi bod yn tynnu lluniau gyda DSLRs ers pedair blynedd bellach. Am y tair cyntaf ro ni’n defnyddio’r Canon 1000D ac ers blwyddyn nawr dwi wedi uwchraddio i’r Canon 7D. Dwi’n dysgu mwy a mwy bob wythnos ond dyma’r tri pheth buaswn i wedi hoffi deall o’r dechrau ond dim ond wedi deall yn iawn yn y flwyddyn ddiwethaf.

Pwysigrwydd saethu yn manual
Efallai fod hyn yn swnio’n amlwg i rai, ond am gyfnod reit hir ar ôl cael DSLR roeddwn ni’n saethu yn fully automatic neu yn programme mode. Os oedd y camera yn methu tynnu llun gyda’r ddau setting awtomatig yna roeddwn i’n rhoi’r gorau iddi gan dybio fod hi’n rhy dywyll neu’n rhy lachar. Mentrais i ddim i ddefnyddio’r DSLR mewn fully manual mode tan yn llawer mwy diweddar a dim ond bryd hynny y des i allu defnyddio gwir bŵer DSLR. O edrych nôl roeddwn i’n gwbl ffôl oherwydd os dwyt ti ddim mynd i ddefnyddio dy DSLR yn fully manual yna does dim pwynt i ti gael DSLR o gwbl, byddai’n well cael compact da. Felly tip un yw mynd i saethu a meistroli fully manual mor fuan â phosib.

Pwysigrwydd aperture
Er i mi ddarllen llawer am hyn wnes i ddim llawn ddeall pwysigrwydd y defnydd o aperture. Shutter speed yw pa mor hir mae’r lens ar agor, aperture yw faint o’r lens sydd ar agor (mewn ffordd). Felly’r mwyaf o’r lens sydd ar agor y lleiaf o amser sydd rhaid i’r lens fod ar agor; a’r lleiaf o amser mae’r lens ar agor y lleiaf o wobble fydd i’r llun a’r mwyaf siarp fydd y llun. Cwbl elfennol dwi’n gwybod, ond wnes i ddim deall hyn am y ddwy flynedd gyntaf oedd gen i DSLR! Mae gan wahanol lensys aperture gwahanol, roedd y lens ddaeth gyda fy nghamera yn mynd lawr i f/3.5 sy’n oce, ond bellach mae gen i lensys sy’n mynd reit lawr i f/2.8 a f/1.4. Pan yn prynu lensys yn gyntaf doeddwn i heb ddeall pwysigrwydd aperture isel ac felly dim ond yn edrych ar focal lengths lensys a’r canlyniad oedd prynu lensys a focal lentha defnyddiol ond oedd ac aperture mawr ac felly yn dda i ddim yn tynnu lluniau mewn golau isel. Felly tip 2 yw meistroli’r gallu i saethu gyda aperture mor isel â phosib ac wrth uwchraddio eich lensys cewch am lens ac aperture isel, fel lens ychwanegol i’ch kit lens dwi’n awgrymu’r 40mm 2.8 neu’r 50mm 1.4.

Peidiwch bod ofn ISO uchel
Pan ges i DSLR gyntaf wnes i ddarllen fod ISO yn gyfaddawd mawr. Y mwyaf uchel roedd yr ISO y mwyaf grainy oedd eich llun yn mynd. Er bod hyn, wrth gwrs, yn wir, fe wnes i gael i mewn i’m mhen mae normal oedd saethu yn ISO 100-400 ac os oedd wir angen neidio i 640. Ond roedd fy 1000D yn mynd lan i 1600 ac mae fy 7D yn mynd yn holl ffordd i 6400! O fentro defnyddio ISO uchel rydych chi’n cael get away gyda defnyddio shutter speeds cymharol gyflym mewn golau isel. Roedd fy holl luniau o Ŵyl Hanner Cant wedi eu saethu gydag ISO o oliaf 1600, rhai cymaint â 3200. Bedair blynedd yn ôl baswn i ddim wedi trafferthu saethu gydag ISO mor uchel gan dybio fod yr ansawdd yn dirywio gormod. Felly tip 3 – peidiwch bod ofn ISO uchel.

Felly mentrwch mewn manual, prynwch lens ac aperture isel a peidiwch bod ofn ISO!

Please follow and like us:
error

Trawsblaniad i’r MacBook

Mae fy MacBook Pro bron yn bedair mlwydd oed. Ar gyfer gwaith dydd i ddydd roedd dal yn rhedeg fel trên o’r Swistir ond roedd wedi dechrau fy nal yn ôl wrth wneud gwaith dwys ar Photoshop, Apeture a Final Cut. Gan fod gen i iMac adref (un fy nghyflogwr) i wneud y gwaith trymaf doeddwn i ddim eisiau prynu MacBook newydd gan mae dim ond yn achlysurol dwi angen peiriant all wneud gwaith trwm tra i ffwrdd o fy nesg. Nid oedd unrhyw gyfiawnhad rhesymegol i feddwl buddsoddi yn un o’r MacBook’s newydd.

Ond eto, roeddwn i’n rhagweld problemau yn ystod yr haf yn ystod cyfnodau lle roeddwn i ffwrdd o adref ond dal angen gwneud gwaith dylunio, golygu lluniau a golygu ffilm dwys. Yr unig ffordd roedd hi’n bosib i mi gynhyrchu ffilmiau dyddiol i Sianel 62 o Eisteddfod yr Urdd oedd fod yr Eisteddfod ar fy stepen drws ac roedd modd i mi fynd adref at fy nesg i wneud y gwaith golygu pob nos ar yr iMac. Ni fyddai ‘picio adref’ yn opsiwn o’r Wŷl Hannercant ym Mhontrhydfendigaid neu’r Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg felly roedd rhaid i mi gael peiriant oedd yn gallu gwneud gwaith trwm ar y lôn.

A dyna lle wnes i ddod ar draws sgwrs Iestyn a Gwion ar Twitter am ddisgiau SSD i’r MacBooks. Fe es i a RAM y MacBook mor uchel ag oedd yn bosib llynedd felly des i’r casgliad mae’r trawsblaniad angenrheidiol i roi bywyd newydd i’r MacBook oedd uwchraddio’r ddisg galed.

Roedd fy nisg galed 250Gb HDD yn llawn beth bynnag felly roedd cael disg fwy a disg mwy cyflym yn taro dau aderyn ag un garreg.

Copïo popeth oedd ar yr HDD i’r SSD gyda’r gwifren ddaeth gyda’r ddisg newydd. Tynnu’r HDD allan, gosod y newydd mewn a … hei, popeth yn gweithio fel o’r blaen heblaw fod gen i 250Gb gwag nawr (mae’r ddisg newydd yn 500Gb) a mae popeth yn hurt o gyflym! Yn gynt nac oedd y MacBook yn newydd gyda’r HDD hyd yn oed.

Roedd defnyddio Aperture yn arteithiol cynt ond nawr mae’n gweithio’n fwy llyfn na’r iMac. Dwi heb wneud unrhyw waith go-iawn ar Final Cut eto ond mae’r rhaglen yn agor llawer cynt ac yn fwy responsive nag o’r blaen.

Os ydych chi’n teimlo fod eich hen MacBook yn eich dal yn ôl yna uwchraddiwch o’r standard HDD i SSD da chi. Buddsoddiad gwerth chweil a buddsoddiad, gobeithio, bydd yn golygu na fydd rhaid i mi brynu MacBook newydd am rai blynyddoedd eto.

Please follow and like us:
error

Ffilmio i Sianel 62 yn Steddfod yr Urdd

Roedd Eisteddfod yr Urdd yng Nghlynllifon, Dyffryn Nantlle wythnos diwethaf. Dwi heb fod i Steddfod yr Urdd ers rhai blynyddoedd ond gan ei fod ar fy stepen drws wnes i gymryd mantais o haelioni’r Frenhines yn rhoi tamaid o wyliau i ni a mentro draw rhyw ben bob dydd yn ystod yr wythnos. Roeddwn i’n eiddgar i arbrofi gyda chyfres o ffilmiau byr yn dilyn hanes Cymdeithas yr Iaith yn y Steddfod ar gyfer Sianel 62. Mae’r safon yn amrywiol ac yn aml dipyn is na’r hyn dwi fel arfer yn hapus ag e, ond eto maen nhw’n ffilmiau oce ag ystyried fod nhw heb eu ffilmio mewn ‘controled enviroment’ fel petae!

Ffilmiwyd y cyfan ar Canon 7D gyda’r 17-40mm f/4 L lens, torrwyd ar Final Cut Pro a graddiwyd y lliwiau ar Fianel Cut X. Mwynhewch:

Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod yr Urdd 2012 from Rhys Llwyd on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Llun – Diwrnod y Tagfeydd from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Mawrth – Diwrnod Callia Carwyn from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Mercher – Diwrnod Cynghrair Cymunedau Cymru from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Iau – Diwrnod Cychwyn Taith Tynged yr Iaith from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd | Dydd Gwener – Diwrnod Cyflwyno’r Llyfr Du from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Please follow and like us:
error

Slow motion ar y Canon 7D

Dwi’n gwybod mod i mynd i gael lot o stick gan deulu a ffrindiau am y ffilm yma. Ond nid fi ddaeth lan a’r syniad. Yn hytrach, roeddwn i wedi fy ysbrydoli ac yn ceisio efelychu’r ffilm yma gan Philip Bloom. Goddefwch y ffilm felly yn enw celfyddyd.

Dwi wedi bod yn arbrofi heno gyda ffilmio mewn slow motion ar y Canon 7D. Roeddwn i wedi bwriadu gwneud saethu mewn 60fps yna ei arafu lawr i 24fps. Yn anffodus fe fues i’n saethu yn 50fsp heb sylwi, mae dal wedi gweithio ond byddai’r effaith yn well os byddai’r clip gwreiddiol yn 60fps. Wnes i saethu gyda f/2.8 felly mae’r shallow deapth of field yn golygu mod i’n mynd mewn a mas o ffocws trwyddo, ond ma’ hynny yn rhan o’r effaith mewn gwirionedd. Hefyd, gan nad oedd neb tu ôl y camera mae’r fframio braidd dros y lle hefyd, ond mae’n gwneud y tro fel arbrawf.

Er nad ydy gwrthruch y ffilm yn ddeniadol mae ansawdd y llun oddi ar y Canon 7D unwaith eto’n wefreiddiol:

Please follow and like us:
error

Depth of field ddofn: siomedig gyda ffilm y Canon 7D

Canon eXtremePrif gryfder ffilmio gyda DSLRs, fel y Canon 7D, ydy’r manylder wrth saethu gyda depth of field bâs ac/neu mewn golau isel. Mae hyn yn amlwg iawn yn y siots sydd 4.24 i mewn yn fy ffilm Brwydr Caerdegog; saethwyd y siots yna yn defnyddio apeture o f/1.4 yn unig. Ond un o wendidau’r DSLRs wrth saethu ffilm ydy fod llawer o fanylder yn cael ei golli wrth saethu gyda depth of field dwfn – e.e. siots lydan o dirwedd ac yn y blaen. O’i gymharu a’r stwff rhagorol a geir wrth saethu a depth of field bâs, mae’r deunydd sy’n cael ei saethu yn ddwfn yn siomedig braidd a’r deunydd yn “mucky” iawn.

Es am dro heddiw i Borth Nobla ger Aberffraw ar Ynys Môn i arbrofi gyda saethu a depth of field dwfn. Fy lens llydan yw’r Canon 17-40mm f/4.0 L USM. Wele isod fontage o’r hyn wnes i ei ffilmio heddiw:

Fel y gwelwch chi mae’r deunydd yn siomedig braidd o’i gymharu a stwff eraill – e.e. cyfweliadau – dwi wedi ei gael allan o’r Canon 7D. Roedd y stwff yn dod allan o’r camera yn ddiflas iawn ac roedd angen ei drin. Dyma’r gosodiadau wnes i ddefnyddio yn Final Cut X i fywiogi’r llun:

Ond wrth ei drin roedd y llun yn dirywio mewn rhai mannau. Roedd angen miniogi’r llun a bywiogi’r lliwiau ond mae’n ymddangos fod hynny wedi peri i rhyw fath o effaith pixelated ymddangos o amgylch manylder y cymylau a’r brwyni. Dyma drio dangos y gwahaniaeth rhwng y ffilm ddaeth yn awrwd oddi ar y camera a’r deunydd wedi ei drin yn Final Cut X:

Fel y daeth oddi ar y camera


Wedi ei finiogi a'i fywiogi yn Final Cut X

Fel y daeth oddi ar y camera


Wedi ei finiogi a'i fywiogi yn Finacl Cut X

Mae’n ymddangos ei bod hi’n dipyn o gamp cydio ffilm a depth of field ddofn ar y Canon 7D i gymharu a’r stwff a depth of field bâs trawiadol. Rhaid i mi arbrofi mwy.

Please follow and like us:
error