Category Archives: Technoleg

Byw i’r funud? Byw gyda’r ymbelydredd.

Drwy ein bywydau rydym ni’n dysgu fod yna sgil effaith i’n dewisiadau ni. Canlyniadau, o ryw fath, i bopeth ‘dy ni’n gwneud. Weithiau bydd rhywbeth yn ymddangos fel y peth iawn i’r foment honno, efallai oherwydd mae dyna beth ydych chi eisiau y diwrnod hwnnw – it just feels right. Weithiau rydych chi’n penderfynu peidio dilyn y llwybr hwnnw oherwydd eich bod chi’n gwybod y bydd sgil effaith y penderfyniad yn yr hir dymor yn negyddol neu o leiaf yn annelwig. Yn raddol rydym ni fel dynoliaeth yn prysur ddysgu bod byw i’r funud ddim yn beth doeth iawn i’w wneud.

Mae’n debyg mae’r enghraifft gliriaf o hyn yw defnydd pobl o alcohol. Mae’n debyg fod gor-yfed yn teimlo fel y peth cywir i wneud ar noson allan. Ond sgil effaith y penderfyniad yma yw cael clamp o gur pen yn y bore heb sôn am eich arwain i wneud a dweud pethau ffôl y noson cynt. Oherwydd y sgil effaith anffodus yma o or-yfed mae rhai pobl wedi dysgu peidio gor-yfed ac yfed yn gymedrol neu ddim o gwbl yn lle.

Nawr trowch asbri noson allan yn ddyhead miliynau o Brydeinwyr i fod eisiau gwylio Coronation Street a rhoi’r tegell i ferwi yr un pryd. A trowch y cur pen bore drannoeth i mewn i wastraff ymbelydrol. A dyna i chi ffolineb ein defnydd ni yn y byd modern o ynni Niwclear. Mae ein defnydd o ynni Niwclear yn symptom o’n cynneddf naturiol i fynnu byw i’r funud heb ystyried y sgil effaith. Rydym ni eisiau llyncu’r holl egni trydanol gan anwybyddu’r sgil effaith. Ac fel Bugail a diwinydd, bid a fo am wyddoniaeth y peth, mae perthynas dynoliaeth heddiw gyda Niwclear yn gymaint o argyfwng moesol ac ysbrydol ac ydyw o benbleth i’r ffisegwyr.

Doleni perthnasol:

Y glanhau am hyd at 90 mlynedd

Atomfa: Agor storfa

Cyflymu dadgomisiynu Trawsfynydd

www.stop-wylfa.org

Please follow and like us:

Darlunio ffigurau

(Cliciwch i’w weld mewn maint llawn)

Dwi’n hoffi’r syniad o ddarlunio ffigurau er mwyn dod a nhw’n fyw. Felly pan ges i restr o Eglwysi Cymanfa Bedyddwyr Arfon wythnos diwethaf a nifer eu haelodau o ni isho darlunio’r peth. Geshi’r syniad yma o ddarlun gan y Ceidwadwyr yn dangos gwastraff arian y Llywodraeth dan Llafur. Ond wrth gwrs dydy cynnal yr Eglwysi yma ddim yn wastraff arian … wel y rhan fwyaf beth bynnag.

Please follow and like us:

BBC Cymru ac S4C

Fel rhan o’r ymchwil i gyd fynd gyda’r ymgyrch i ddatganoli darlledu yng Nghymru wnes i anfon ambell i gais rhyddid gwybodaeth i’r BBC nol yng ngwanwyn 2010. Dwi ddim yn credu i mi rannu’r wybodaeth ar y blog o’r blaen ac roeddwn i’n meddwl hefyd y byddai’r wybodaeth yn ddifyr gan fod y BBC ar hyn o bryd yn sôn am draflyncu S4C.

Incwm

Wnes i ofyn faint o’r ffi drwydded oedd yn cael ei gasglu yng Nghymru. Nid oedd gan y BBC y swm oherwydd:

The geographical origin of licence fee income has no bearing on how the BBC is run, nor the efficiency with which licence fee funding is spent. This is why I agree with the BBC’s position that the BBC has no need to keep Licence Fee information on a national basis.

Fodd bynnag, ar ôl cwyno fe wnaethon nhw ddarparu amcangyfrif o’r ffi drwydded oedd yn cael ei gasglu yng Nghymru sef £170.43m yn 2008.

Gwariant

Dyma oedd y gwariant ar holl allbwn BBC Cymru (Cymraeg a Saesneg) dros y bum mlynedd ariannol diwethaf:

 • 2004-2005: £69.5m
 • 2005-2006: £71.7m
 • 2006-2007: £69.5m
 • 2007-2008: £71.5m
 • 2008-2009: £72.3

Dyma oedd y gwariant ar wasanaethau Cymraeg:

 • 2004-2005: £20.4m (BBC ar S4C) a £9.2m (Radio Cymru)
 • 2005-2006: £21m (BBC ar S4C) a £9.5m (Radio Cymru)
 • 2006-2007: £20.6m (BBC ar S4C) a £9.6m (Radio Cymru)
 • 2007-2008: £22.5m (BBC ar S4C) a £9.9m (Radio Cymru)
 • 2008-2009: £23.8m (BBC ar S4C) a £9.8m (Radio Cymru)

Dyma oedd gwariant ar wasanaethau Saesneg, y teledu ddim yn cynnwys cynhyrchiadau rhwydwaith (e.e. pethau fel Dr. Who rwy’n cymryd?):

 • 2004-2005: £25.7m (BBC Wales – TV) a £10.2m (Radio Wales)
 • 2005-2006: £26.8m (BBC Wales – TV) a £10.4m (Radio Wales)
 • 2006-2007: £24.6m (BBC Wales – TV) a £10.5m (Radio Wales)
 • 2007-2008: £24.4m (BBC Wales – TV) a £10.5m (Radio Wales)
 • 2008-2009: £23.6m (BBC Wales – TV) a £10.4m (Radio Wales)

Cyfleon a phryderon

Y peth cyntaf y gellid nodi yw bod Cymru yn colli £100m o’r ffi drwydded yn syth i Lundain. Cesglir tua £170m yma ond dim ond £70m sy’n cael ei wario. Mi fyddai’r BBC yn dadlau fod hyn yn ddigon teg – “dyma gyfraniad y Cymry i redeg y gwasanaethau traws Prydeinig”. A dyma broblem gyntaf y BBC felly, y mae hi, yn y bôn, yn sefydliad Prydeinig sy’n Llundain ganolog.

Fel Cymro dydw i ddim eisiau sybsideiddio’r gwasanaeth newyddion o Lundain, y Newsnight Llundeinig sydd prin yn rhoi sylw i realiti gwleidyddiaeth ar ôl datganoli a’r Question Time “but no questions about Wales please”. Oni fyddai hi’n well defnydd o’r £100m yna sydd ar hyn o bryd yn mynd i Lundain i’w defnyddio i ddatblygu gwir wasanaeth newyddion cenedlaethol yng Nghymru? Lansio Newsnight Wales? Gellid parhau i brynu mewn rhaglenni network o Lundain (a thu hwnt) ond mae’r orfodaeth bresennol i ni gael y drip Llundeinig trwodd yn codi cyfog.

Mae’r symiau uchod hefyd yn dangos y ddeilema barhaus sy’n bodoli rhwng y gwariant Cymraeg ar un llaw, a Saesneg ar y naill. Ymddengys, ar y cyfan, fod y gwariant yn o agos i 50/50 Cymraeg/Saesneg ar hyn o bryd. Felly o ran canran o’r boblogaeth rydym ni siaradwyr Cymraeg yn ei chael hi’n weddol. Rydym ni’n cynrychioli 25% o’r boblogaeth ond yn cael 50% o gyllideb BBC Cymru wedi ei wario arnom ni. Mi fydd darllenwyr y blog yn deall fod yna ddigonedd o ffyrdd o gyfiawnhau pam y dylai’r Gymraeg gael mwy na’i siâr o’r gyllideb, ond cyn hir neu hwyrach mi fydd elfennau gwrth Gymreig yn dechrau cwyno a dwyn pwysau ar y BBC.

Os bydd cyllideb BBC Cymru yn cael ei chwyddo i gynnwys S4C a’r holl chwydd yna o ganlyniad yn mynd ar deledu Cymraeg, gallai sefyllfa godi lle mae 75% neu fwy o gyllideb BBC Cymru yn mynd i wasanaethu 25% o’r boblogaeth. Mewn gair, bydd yn rhaid i wasanaeth teledu Cymraeg orfod cyfiawnhau ei hun o un mis i’r llall yn lle canolbwyntio ar ddelifro teledu da Cymraeg o un mis i’r llall.

Does gen i ddim problem, mewn egwyddor, gyda S4C yn cael ei ariannu drwy’r ffi drwydded. Pe tai’r Llywodraeth yn top slicio £100m oddi ar y ffi drwydded (y £100m sydd ar hyn o bryd yn mynd allan o Gymru cofiwch) ac yn ei roi i S4C mewn ymddiriedaeth yna iawn. Ond mae gosod S4C oddi fewn i grombil y BBC a disgwyl iddo orfod cystadlu am ei gyllideb fel gwasanaeth rhanbarthol yn gam sylweddol yn ôl i ddarlledu Cymraeg.

Nid isadran o fewn sefydliad Prydeinig ddylai S4C fod. Ond sefydliad annibynnol Cymraeg.

Please follow and like us:

Lansio Torri Syched 002 | Llenwi

Heddiw ‘da ni wedi lansio Torri Syched 002, yr ail yn ein cyfres o ffilmiau byr yn trafod ffydd. Thema yr un yma ydy’r modd rydym ni’n reddfol yn trio llenwi ein bywydau gyda llwyth o bethau ac yna sylweddoli yn y diwedd nad ydyn nhw o’r rheidrwydd byth yn ein llenwi ni. Mae ychydig fanylion am y cynhyrchu dan y ffilm. Cofiwch hefyd fynd draw i wefan Torri Syched i wylio Torri Syched 001 os nad ydych chi wedi gweld hwnnw eto. Mwynhewch:

Torri Syched 002 | Llenwi
Ffilmiwyd yng Nghaerdydd ar yr 22ain o Dachwedd 2010.

Cyfrannwyr:
Rhys Llwyd: Awdur, cyflwyno a golygu fideo.
Aled Ifan: Cynhyrchu.
Iwan England: Cyfarwyddo, camera a sain.

Diolch i:
Geraint Tudur ac Undeb yr Annibynwyr, Mari Fflur, Cynan Llwyd, Menna Machreth, teulu Aled ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Nodiadau technegol:
Ffilmiwyd ar Panasonic AG-HPX171E mewn HD a’i olygu ar Final Cut Studio.

Please follow and like us:

Amddiffyn Golyg.com

Datblygiad diddorol iawn yn y byd ar-lein Cymraeg yn ddiweddar oedd lansio Golyg.com. Mae’n wasanaeth sy’n rhannu ffeiliau BitTorrent o raglenni S4/C. O’r hyn rwy’n deall mae’r gwasanaeth yn anghyfreithlon fel y rhan fwyaf o wasanaethau BitTorrent yn yr iaith fain.

Yn bersonol dydw i heb ddefnyddio Golyg eto ond dwi wedi defnyddio gwasanaethau tebyg yn Saesneg a hynny ar gyfer rhaglennu teledu lle nad oedd yna ffordd cyfreithiol o’u gwylio. Er enghraifft roedd Lost (fy hoff ddrama deledu erioed!) yn cael ei ddarlledu ar Sky ar nos Wener ond doedd dim modd edrych ar y rhaglen trwy iTunes tan y bore Llun. Roedd y tridiau yna felly yn peri i bobl oedd heb Sky wylio’r rhaglen yn anghyfreithlon ar y we. Hynny yw, pe bae’r rhaglen wedi bod ar gael ar iTunes nos Wener yr un pryd ag y caethai ei ddarlledu ar Sky mi fuaswn i’n fwy na parod i dalu am gael gweld. Rwy’n cydnabod fod hyn yn anghywir ond y pwynt rwy’n ceisio ei wneud yw mai diffyg darpariaeth gyfreithlon sy’n gyrru defnyddwyr at wasanaethau anghyfreithlon.

Y dyma yw’r allwedd, dwi’n un o’r bobl sydd yn fwy na bodlon talu a dim ond yn troi at gyfryngau anghyfreithiol lle nad oes fersiwn gyfreithlon ar gael. Roeddwn i’n ddefnyddiwr brŵd o Napster a Limewire ond unwaith y daeth Apple ag opsiwn cyfreithiol gerbron trwy’r iTunes Store wnes i stopio defnyddio Limewire yn syth.

A dyna pam dwi’n meddwl fod modd amddiffyn Golyg sy’n rhannu rhaglenni S4/C dros BitTorrent. Er ei fod yn anghyfreithiol yn llygaid cyfraith gwlad dwi’n meddwl fod cyfiawnhad foesol dros fodolaeth Golyg tan fod gwasanaethau a rhwydweithiau dosbarthu S4/C yn cyrraedd yr un lefel a rhai cyfatebol yn Saesneg ac felly yn dod a chyfartaledd hawliau darlledu i siaradwyr Cymraeg.

Felly dwi’n meddwl fod cyfiawnhad i Golyg tan fod:

 • Gwasanaeth S4/Clic yn cael ei uwchraddio i fod o gystal safon a gwasanaethau VOD tebyg i iPlayer ac fod yn rhaid iddo gael ei rolio allan ar draws sawl platfform nid dim ond porwyr gwê ar gyfrifiaduron pobl. Er enghraifft, ei gynnwys ar focsys Freeview cwmnïau fel Humax, app ar gyfer platfformau fel Xbox a PS3 ayyb…
 • Fod cyfresi S4/C, yn arbennig cyfresi drama a dogfen, ar gael i’w prynu yn syth bin trwy wasanaethau lawrlwytho cyfreithiol fel iTunes Store. Yn ddelfrydol dylai fod rhaglen gyhoeddi DVD flynyddol gan S4/C hefyd, efallai fod economeg hyn ddim yn bosib ond does dim byd yn atal rhoi’r cynnwys i gyd ar-werth ar iTunes fesul cyfresi a fesul rhaglenni.

Tan fod S4/C yn darparu’r gwasanaethau uchod, sy’n norm bellach i gynulleidfaoedd Saesneg, i’r gynulleidfa Gymraeg dwi’n credu fod cyfiawnhad foesol dros fodolaeth Golyg.

Please follow and like us:

Fy 2010 mewn lluniau

Er na ches fawr amser i flogio (fel yr esboniais yn y cyfnod diwethaf) ces amser i dynnu rhai lluniau ar hyd y daith. Dyma bigion mewn trefn gronolegol:

4 Ionawr 2010 - Elidir Fawr dan eira o Ddeiniolen. Bues i'n byw yn Neiniolen rhwng Awst 2009 a Medi 2010.

30 Ionawr 2010 - Criw Hacio'r Iaith yn Aberystwyth

1 Ebrill 2010 - Lansiad 'Gair i Gell' yn Palas Print, Caernarfon

3 Ebrill 2010 - Priodas Dafydd a Gwenno yn Llangefni

7 Ebrill 2010 - Criw Llanw, y flwyddyn olaf yn Llangrannog cyn symud i Gei Newydd

23 Ebrill 2010 - Begw yn cyrraedd teulu'r Llwydiaid!

24 Ebrill 2010 - Dafydd Iwan yn annerch mewn "rali" Plaid Cymru jest cyn yr Etholiadau Cyffredinol. Roedd y rali yn Aberystwyth ac fe wnaeth Plaid Cymru yn drychunebus yno.

11 Mai 2010 - Lansio 'Siarter Bangor', rhan o'r ymgyrch i Gymreigio Prifysgol Bangor

15 Mai 2010 - Cyfarfod sefydlu Derek yn Capel Gomer, Abertawe

19 Mai 2010 - Achos Llys Geraint Twm, Caernarfon

25 Mai 2010 - Darllen ar gyfer y PhD ar lethrau Elidyr Fawr uwchben Deiniolen

19 Mehefin 2010 - Rali 'Mesur Iaith Cyflawn', Porthmadog

17 Gorffennaf 2010 - Diwedd taith y Society Profiad

19 Gorffennaf 2010 - Gwyliau gyda'r teulu yn Nyfnaint

7 Awst 2010 - Fy ymweliad cyntaf ag Eastlands, curodd Man City Valencia 2-0.

6 Tachwedd 2010 - Rali 'Achub S4C', tua 2,000 yna, y rali fwyaf fues i'n rhan o'i threfnu erioed.

14 Tachwed 2010 - Fy Sul cyntaf yn Ebeneser, Llanllyfni un o Eglwysi llai fy ngofalaeth (fe wnaeth *rhai* droi fyny ar ôl tipyn!)

26 Tachwedd 2010 - Derek, Cynan ac Ifan yn ymweld a Chaernarfon

4 Rhagfyr 2010 - Rali 'NA i'r TORI-adau', y rali wlypaf fues i ynddi erioed.

17 Rhagfyr 2010 - Eira mawr yng Nghomins Coch, gymerodd hi bythefnos i'r cyfan glirio.

18 Rhagfyr 2010 - Y flwyddyn yn dod i ben gyda phriodas Elain fy hyfryd chwaer!

Felly dyna pam mod i wedi bod rhy brysur i flogio’n iawn yn 2010!

Please follow and like us:

2010 i 2011

Roedd 2010 yn flwyddyn brysur iawn a dyna yn rhannol pam fod y blog yma wedi bod yn dawel dros y flwyddyn diwethaf i gymharu a blynyddoedd a fu. Awgryma prysurdeb fod llawer gyda chi i’w rannu o bosib. Ond o fy mhrofiad i mae prysurdeb yn golygu nad ydych chi’n cael amser i feddwl yn ôl a rhannu am y gwahanol bethau ‘dy chi wedi bod yn gwneud a’r bobl ddifyr ‘dy chi wedi ymwneud a nhw.

Mae’n siŵr mae prif ddatblygiad 2010 i mi oedd gorffen fy nghyfnod yn hyfforddi fel Gweinidog yn Penuel Bangor a cael fy ngalw i gario mlaen gyda fy hyfforddiant yng Nghaersalem Caernarfon. Wnes i ddysgu llawer ym Mangor gyda Olaf Davies ond rhywsut roedd symud i Gaernarfon yn ddatblygiad naturiol oedd yn fy rhyddhau i ddilyn fy ngweledigaeth fy hun. Er dwi’n falch iawn fod yr Eglwys ym Mangor wedi bod yn gefn ac yn gefnogaeth mawr ar ddechrau’r hyfforddiant ac fe ddysgais i lawer yno. Ond dwi wedi teimlo a phrofi mae yng Nghaernarfon mae Duw isho mi weithio am y cyfnod nesaf yma os nad am gyfnod estynedig hyd yn oed.

Prif gysgod fy mywyd yn 2010 oedd y ddoethuriaeth. Flwyddyn yn ôl roedd gen i dair pennod allan o bump wedi sgwennu. Bellach mae pob pennod wedi ei ysgrifennu a phedwar pennod allan o bump wedi eu golygu. Felly mae gen i un pennod ar ôl i’w golygu ac yna’r casgliad i’w ysgrifennu wedyn gallaf gyflwyno’r traethawd. Mae’n rhaid i mi gydnabod fod fy nisgyblaeth wrth weithio ar y ddoethuriaeth wedi bod yn llac ar adegau yn ystod 2010. Nid oherwydd mod i wedi bod yn diogi cofiwch, ond oherwydd fod gwaith a phrosiectau eraill yn cynnig eu hunain yn llawer mwy apelgar fel modd i mi lenwi fy rhaglen waith. Rwy’n gobeithio, ac mae’n rhaid i mi, gyflwyno’r traethawd ymhen rhai wythnosau yn awr.

Dydw i heb wneud gymaint o waith dylunio dros y flwyddyn diwethaf yn bennaf oherwydd fod fy wythnos i’n llawn dop rhwng y ddoethuriaeth a’r gwaith yn yr Eglwys. Ond un prosiect sy’n pontio fy niddordeb creadigol gyda fy ngalwad i fel Gweinidog yw Torri Syched. Prosiect dwi’n falch iawn ein bod ni wedi cychwyn yn 2010. Cyfres o ffilmiau byr yn cyflwyno’r ffydd – mae un ffilm wedi ei lansio eisoes fan yma. Ac fe wnaethom ni ffilmio dau arall nol ym mis Tachwedd – gobeithio bydda nhw’n cael eu lansio dros yr wythnosau nesaf.

O ran ymgyrchu iaith, yr ymgyrch am Goleg Ffederal Cymraeg gymerodd y rhan fwyaf o’m hamser i yn 2010 ac rwy’n eithriadol o falch fod y frwydr yma wedi ei hennill. Dwi’n siomedig braidd fod Merfyn Jones wedi ei benodi fel Cadeirydd cyntaf, mae’n benodiad ceidwadol iawn ac fe allai ffrwyno y datblygiadau posib. Ond dyna ni – mae’r ddadl fawr wedi ei hennill bellach.

Gobeithion am 2011: Gorffen y PhD asap! Bod yr Ysbryd Glan yn arwain y gwaith yn yr Eglwys yng Nghaersalem. Fod cyfleon yn agor i ddatblygu prosiect Torri Syched a/neu phrosiectau o’r fath sy’n pontio fy niddordeb creadigol a fy ffydd. Ar hyn o bryd dwi’n meddwl fod gormod ar fy mhlât i rhwng popeth. Ar ôl i mi orffen y PhD bydd pethau’n gwella gobeithio, os ddim yna gobeithio y bydd 2011 yn flwyddyn lle fydda i’n medru gweld beth sy’n flaenoriaeth neu fe fydda i’n llosgi allan wrth gario mlaen yn trio gwneud popeth…

Blwyddyn newydd dda!

Please follow and like us:

Taking Liberties: gwnewch y pethau bychain

Ar ôl dau ddiwrnod da o ffilmio Torri Syched 002 a 003 fe ddois i weld pa mor anodd mae hi wedi mynd i ffilmio mewn gofodau fyddech chi’n cymryd eu bod yn gyhoeddus. Ben bore Llun dyma ni’n clywed nad oeddem ni’n llwyddiannus yn ein cais i gael ffilmio tu mewn i Ganolfan Dewi Sant 2 oherwydd fod rheolwr y ganolfan siopa yn poeni ein bod ni’n neud ffilm am y commercialisation of Christmas. Doedde ni ddim, gew chi weld beth fydd neges y ffilm pan gaiff ei ryddhau mewn ychydig wythnosau. Roedden nhw’n gofyn am gael gweld y sgript ond wrth gwrs roedd y sgript yn Gymraeg ac felly dwi’n siŵr eu bod nhw’n dweud “na” ar y sail fod nhw jest ddim yn deall y sgript. Felly, mewn ffordd, roedden nhw’n cam-wahaniaethu yn erbyn criw cynhyrchu Cymraeg.

Drwy ragluniaeth roedd hi’n fore sych felly roedd modd ffilmio tu allan, ond ar ôl hanner awr yn unig o ffilmio tu allan y Ganolfan fe ddaeth dynion diogelwch mawr draw yn holi beth oeddem ni’n gwneud a swnian ein bod ni ar dir preifat! Roeddem ni tu allan i Lyfyrgell Gyhoeddus Caerdydd! Ar ôl i’r dynion diogelwch gyfnewid sawl sgwrs walkie-talkie fe gawsom ni lonydd ganddyn nhw i ffilmio tu allan am weddill y bore.

Ben bore Mawrth roeddem ni eisiau ffilmio mewn multiplex Sinema. Roeddem ni wedi siarad dros y ffon gyda un o reolwyr Showcase Cinema, Nantgarw ac fe ddywedodd hi y byddai popeth yn iawn. Ond fore Mawrth roedd yna reolwr gwahanol on-shift ac fe aeth e’n wallgof ar ôl ein gweld ni’n cychwyn ffilmio tu allan. Dywedodd fod y rheolwraig arall yn anghywir i ddweud y cawn ni ffilmio yna ac y byddai rhaid iddo ffonio prif swyddfa Showcase yn Llundain i gael caniatâd. Ar ôl aros rhyw awr cawsom ni wybod na chawn ganiatâd i ffilmio tu allan hyd yn oed. Fe wnaethom ni gario mlaen i ffilmio tu allan beth bynnag rownd y gornel.

Ond roedd angen ffilmio un rhan tu mewn i Sinema felly dyma drio Vue yn Merthyr. Ffonio eu prif swyddfa yn Llundain cyn cael ein rhoi trwodd i’r rheolwr lleol ac yntau’n dweud “No problem, mate, come streight over!”. Y wers fan yma yw mae Vue yw’r cwmni sinema sy’n credu fwyaf mewn datganoli a da o beth yw hynny!

Fel y gwelais i hi roedd yna ddau brif ffactor oedd yn ein effeithio o ran cael ein hasslo. Yn gyntaf y ffaith fod y sgript yn Gymraeg ac felly fod y dynion diogelwch a’r rheolwyr yn amheus. Yn ail, ein bod ni’n griw cynhyrchu bach yn defnyddio Panassonic P2’s ac felly, rhywsut, yn edrych yn doji ac amhroffesiynol. Roedd strydoedd Caerdydd yn bla o fyfyrwyr cyfryngau a newyddiaduraeth yn chwarae gyda P2’s a Z1’s y diwrnod hwnnw. Pe tase camerâu ysgwydd mawr gyda ni a fan lloeren wedi parcio ger llaw mae’n siŵr y byddai’r ddelwedd yna wedi rhoi mwy o hygrededd i ni ac y buasem ni’n cael llonydd gan y dynion diolchgarwch. Doedde nhw ddim i wybod, amwn i, fod ein cyfarwyddwr, Iwan England, yn foi uchel ei barch yn y diwydiant! Ond yn olaf, dwi’n siŵr fod ein profiadau dros y diwrnod diwethaf yn dweud llawer am yr erydu ar ofodau cyhoeddus yn ein trefni a’n dinasoedd dros y blynyddoedd diwethaf.

Please follow and like us: