Credit Card Vs Boi o Nasareth

Er mae nid eglwys Gristnogol na mudiad crefyddol ydy Capital One, sylwad ysbrydol ydy prif hook eu hysbyseb bresennol yn hysbysebu eu cerdyn credid yn y papurau. “Life’s better when you know what’s coming” ac yna mae’r hysbyseb yn mynd mlaen i esbonio: ‘Capital One is the only credit card company to fix your rate at 8.5% p.a. on balance transfers.’

hysbyseb_capitalone

Dwi’n cytuno gyda datganiad “ysbrydol” yr hysbyseb, ydy mae bywyd yn well pan ‘dy chi’n gwybod beth sy’n dod. Un o lyfrau mwyaf astrus y Beibl ar un wedd ydy llyfr Datguddiad ond o ddarllen y llyfr maen lyfr sy’n llawn gobaith ac mae yn dweud wrtho ni beth sydd i ddod. Dyma ddyfyniad allan o Datguddiad pennod 21 adnodau 1 i 4 (Revelation 21:1-4):

Yna gwelais nefoedd newydd a daear newydd. Roedd y ddaear a’r awyr gyntaf wedi diflannu. Doedd y môr ddim yn bodoli ddim mwy. Dyma fi’n gweld y ddinas sanctaidd, y Jerwsalem newydd, yn dod i lawr oddi wrth Dduw yn y nefoedd. Roedd yn edrych fel merch ifanc wedi ei gwisgo’n hardd ar gyfer ei phriodas. Wedyn clywais lais o’r orsedd yn cyhoeddi’n glir, “Bellach mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd. Bydd yn byw yn eu canol nhw, a byddan nhw’n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, a fe fydd eu Duw nhw. Bydd yn sychu pob deigryn o’u llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel yr oedden nhw wedi mynd.”

Mae’r gair yma sy’n rhoi gwybod i ni beth fydd nesa yn hyfryd ac ydy mae bywyd yn well, fel mae’r hysbyseb yn awgrymu, pan dy chi’n gwybod mae dyma fydd i ddod. Dim marwolaeth, dim galaru, dim wylo a dim poen, ‘life is better when you know what’s coming.’

Ond fel pob hysbyseb gan y cwmnïau cardiau credit mae yna amodau a small print. Ar waelod yr hysbyseb mae Capital One yn dweud: ‘Credit is available subject to status and conditions. New customers only. From 1st August 2012 your rate for purchases and balance transfers may change.’ Felly dydy dyfodol Capital One i chi ddim yn fêl i gyd. Ond y newyddion da am efengyl Iesu Grist yw fod dim amodau a dim small print. Dydy Iesu ddim yn asesu ein ‘status and conditions’ a dydy e ddim yn newid ein ‘balance transfers’ ar ôl pedair mlynedd. Mae Iesu yn caru ac am gymodi pob un ohonom sy’n fodlon cydnabod fod angen i ni gael ein cymodi a Duw am ein llanast ac yn wahanol i gerdyn credid Capital One mae Iesu wedi talu ein dyledion yn gyfan gwbl ar ein rhan a hynny am byth nid dim ond tan 2012. Mae ffydd yn Iesu yn golygu y caw ni brofi byd heb farwolaeth, heb alaru, heb wylo a heb boen; ydy mae bywyd yn haws os ‘dy chi’n gwybod beth sy’n dod.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Credit Card Vs Boi o Nasareth

 1. Ifan

  “Mae ffydd yn Iesu yn golygu y cawn ni brofi byd heb farwolaeth, heb alaru, heb wylo a heb boen.”

  Os taw dyma’r delfryd pan na wnaeth Duw greu y byd yma yn y lle cyntaf? Mae’r Cristion yn dweud bod pechod yn deillio o ewyllus rhydd ond bod ewyllus rhydd yn ei hun yn rinwedd wedi ei roi i ni gan Duw. Felly ydan ni i dybio nad yw ewyllus rhydd yn bodoli yn y byd perffaith nesaf? Os felly, sut mae dadlau ei fod o’n rhinwedd? Ta jesd ymgais i wahanu’r ‘wheat from the chaff’ yw’r byd yma? Mae’n edrych i mi fel pe bai’r Cristnion eisiau pethau’n ddwy ffordd ar y mater yma.

 2. admin Post author

  Ti’n holi cwestiynnau mawr ond teg a does dim un diwinydd wedi llwyddo i roi yr ateb terfynol/derbyniol i’r cwestiwn mawr hwnnw, mae e jest yn un o’r pethau hynny ddeith yn glir i ni tu draw i’r llen. “Mawr iawn fydd ef rhyw ddydd pan ddatguddir pethau cudd.” Bryd hynny fyddw ni’n deall yn iawn. Ond dydy hi ddim yn dderbyniol chwaith i Gristnogion frwsio cwestiynnau lletchwith ond teg fel dy un di dan y mat.

  Dwi’n meddwl fod yr ateb rhywbeth i neud gyda defnydd dyn o ewyllys rydd. Nid ewyllys rydd o’r rheidrwydd yw’r broblem ond ein cam-ddefnydd ohono.

  A fydd ewyllys rydd yn y byd nesa? Dwi ddim yn siwr, ond os bydd ewyllys rydd mi fydd ein defnydd ohono yn gwbl uniawn oherwydd bydd pechod wedi ei ddifa. Felly mewn ffordd mae o’n bach o non-question achos bydd dim rhaid dewis rhwng addoli Duw a dilyn pechod achos fydd yr opsiwn pechod ddim yna bellach….

  hmmm cwestiynnau dwys… beth wyt ti’n meddwl Ifan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.