Cytundeb Maastricht yn gwaethygu’r argyfwng tai yng Nghymru

Maen debyg mae un o broblemau’r argyfwng tai yng Nghymru yw’r diffyg sydd yna o dai ar rent. Yr hen bolisi Torîaidd o werthu bant y stoc o dai cyngor yw craidd y broblem ond maen debyg fod pethau yn debygol yn fynd yn waeth byth yn y dyfodol agos oherwydd fod yn rhaid i Gynghorau Cymru werthu eu holl stoc dai bant oherwydd deddfau Ewropeaidd.

Mae’n debyg fod yn rhaid i lawer o Awdurdodau lleol ryddhau eu stoc tai oherwydd nad oes ganddyn nhw arian i’w cynnal a chadw. Maen debyg y bydd Awdurdodau lleol yn rhoi dewis i denantiaid i aros gyda’r awdurdod a pheidio cael gwasanaeth cynnal a chadw teg neu fynd yn breifat at asiantaeth tai allai gynnig gwasanaeth cynnal a chadw. Y stoc dai yn gyfan yn debyg o gael ei golli yng Ngheredigion – prif swyddog y cyngor ddim yn gweld hyn yn beth da ond ddim chwaith yn gweld hi’n deg fod y tenantiaid yn gorfod aros gyda’r cyngor ar cyngor heb arian i fuddsoddi mewn cynnal a chadw. Byddai angen i’r Cyngor fenthyca arian i fuddsoddi mewn cynnal a chadw’r stoc dai ond Cytundeb Maastricht yr UE yn atal y cyngor rhag gwneud y benthyca yma ac felly y cyngor yn gorfod trosglwyddo hyn ac eraill i’r sector breifat.

Felly, pawb i bleidleisio i UKIP yn yr etholiad Ewropeaidd nesaf!

Please follow and like us:

2 thoughts on “Cytundeb Maastricht yn gwaethygu’r argyfwng tai yng Nghymru

 1. Politics Cymru

  Bosib de fod yn gywir, Rhys ond efallai y dylid hefyd nodi taw cytundeb Maastricht yr UE a sefydlodd Bwyllgor y Rhanbarthau ac a roddodd le cadarn i’r egwyddor o Gyfrifolaeth: achos sydd yn agos at galon Cymuned a Chymdeithas yr Iaith, dybiwn i.

  Ddim yn hollol sicr fod UKip yn haeddu de bleidlais eto!

 2. Dewi

  wel mae lot o hyn hefyd i wneud efo polisiau sy’n dyddio nol i ddyddiau’r toriaid – a sydd wedi seilio ar y ffaith bod banciau a’r sector breifat yn hapus i fenthyca pres i gymdeithasau tai i godi safon eu tai- oherwydd hyn mae’r llywodraeth ddim yn gorfod ffeindio’r arian allan o’r pwrs cyhoeddus. Fel canlyniad maent wedi gwneud hi yn fwy a mwy anodd i gynghorau benthyg arian ac felly maent mewn cornel-ac achos bod diffyg buddsoddiad dros flynyddoedd does dim opsiwn arall i’r rhan fwyaf ohonynt – doeddwn i ddim yn meddwl mae Maastricht sydd tu ol hyn – just yr awydd i wario llai o arian cyhoeddus (polisi gyda llaw mae Llafur wedi bod yn hapus i gario mlaen efo)

  Ond mae’n gamarweinol ac arwynebol i alw cymdeithasau tai yn “preifatieiddio” – cyrff di elw sydd yn yr economi gymdeithasol ydynt a mae llawer ohonynt (fel Tai Eryri lle dwi’n gweithio) wedi dod o wraidd hollol gymunedol. Mae’r cyrff fel yr un newydd yng Ngheredigion yn mynd i roi miliynau o bunnoedd i fewn i’r economi leol a sichrau swyddi a hyfforddiant lleol iawn – a mae tenantiaid yn cael llawer mwy o rym yn y gyfundrefn newydd hefyd- felly not all bad….yn sicr ddim maastricht di’r driver….a stwffia’r UKIP beth bynnag!
  Dewi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.