Rwy’n ddiolchgar iawn i Golwg am gyhoeddi fy llythyr yn eu rhifyn heddiw. Fodd bynnag fe’m synwyd eu bod wedi tynnu un frawddeg allan a hwnw yn un go allweddol i rediad fy nadl. Mae’r frawddeg gafodd ei hepgor wedi ei oleuo yn y paragraff isod:

Serch hynny, rhaid cytuno ag ef ar un pwynt, sef mai ‘…nutces yw unrhyw un sy’n meddwl fod gan enwadaeth Cymru unrhyw ddyfodol’, fel y mae pethau ar hyn o bryd o leiaf. Yma yn Aberystwyth mae criw o Gristnogion ifainc sydd, yn ogystal â pharhau i addoli yn eu capeli a’u heglwysi eu hunain, wedi cymryd eu ffydd allan o’r adeiladau traddodiadol, gan geisio mynd â’r Efengyl i’r priffyrdd a’r caeau, neu, yn ein hachos ni, y caffis a’r tafarnau. Bob nos Fercher cynhelir Cwrs Alffa, lle daw pobl o bob cefndir crefyddol, gan gynnwys rhai anffyddwyr o argyhoeddiad, i holi a thrafod rhai o bynciau canolog y ffydd Gristnogol. Trwy’r genhadaeth yma mae llond dyrnaid o Gymry ifanc wedi dod i berthynas real â’r Iesu eleni. Ar nos Sul cynhelir cyfarfod yn Nhafarn y Cŵps lle rhennir adnodau o’r Beibl, offrymir gweddi a cheir cyfnod o ganu emynau modern mewn awyrgylch anffurfiol.

Rwy’n ymwybodol fod perffaith hawl gan y Golygydd i olygu llythyron, yn bennaf i’w byrhau. Ond ni ellid ond synnu ei fod wedi tynnu y frawddeg uchod allan, un cwbwl allweddol i rediad fy nadl. O dynnu y frawddeg uchod allan mae e fel cyflwyno yr arbrawf heb ddatgelu canlyniadau’r arbrawf. Hynny yw, y ffaith fod yna rai wedi dod i gredu sy’n brawf fod Duw wedi gweithio a defnyddio y cyfarfodydd ar cyfrwng newydd yma. Amwni fod ‘troedigaeth’ a ‘sicrwydd ffydd’ yn gysyniadau tramgwyddus ochr yn ochr a ‘ffwndamentalaidd’ a ‘terfysgaeth’ yn y Gymru seciwlar sydd ohoni – trist.

Diolch fodd bynnag i bawb, rhai ffigurau blaenllaw ym myd Diwinyddiaeth a Crefydd yng Nghymru, sydd wedi anfon negeseuon o gefnogaeth a diolchgarwch i mi am lunio’r ymateb.

Please follow and like us: