Ro’ ni’n croesawu’r adroddiad gan grŵp o Aelodau Seneddol heddiw fod angen cymryd rhai camau ymarferol i daclo epidemig goryfed Prydain, problem sy’n bodoli os nad ar ei waethaf yma yng Nghymru. Fel dwi wedi nodi droeon dwi ddim yn llwyrymwrthodwr ond mi ydw i’n meddwl fod goryfed, hynny yw meddwi a ‘binge drinking‘ yn broblem real i’n cymdeithas ni heddiw. A dwi’n credu a dweud hyn nid o safbwynt beirniadol a ffroenuchel ond yn hytrach yn ei ddweud allan o gonsyrn a chariad. Y prif argymhellion sydd wedi dod allan heddiw yw y dylid gwahardd hyrwyddiadau megis nosweithiau ‘parti punt’ a ‘buy two get three’; yn ogystal nodwyd y dylid gwahardd archfarchnadoedd rhag gwerthu Alcohol ar golled ac felly yn rhad tu hwnt i’r cwsmer.

Mae’r lobi a’r grwpiau pwyso pro-Yfed, sydd wrth gwrs yn cael eu hariannu’n sylweddol ac yn uniongyrchol gan y cwmnïau diodydd Alcoholig, wedi ymateb yn chwyrn i’r argymhellion gan nodi nad oes angen mesurau o’r fath ac fod cyfrifoldeb personol gan bawb i yfed yn gymedrol ac na ddylai’r llywodraeth ymyrryd ym mhenderfyniad personol unigolyn faint o ddiod y dymunai yfed mewn noson. Ond wrth gwrs, nid rhywbeth personol a phreifat yw hyn oherwydd mae’r diwylliant goryfed yn rhoi straen ofnadwy ar yr NHS ac maen rhaid i bob trethdalwr dalu am ofal i’r unigolion hynny sy’n gwneud y dewis “personol” i oryfed. Mewn gair felly, nid yw’n benderfyniad “personol” maen benderfyniad hunanol ac yn fwrn ar bawb. Os wyt ti wedi rhoi straen ar yr NHS, boed yn un apwyntiad doctor neu’n driniaeth hegar yn Casualty nos Sadwrn ar ôl bod yn goryfed rwyt ti wedi cyfrannu’n uniongyrchol i dynnu adnoddau ac arian oddi ar driniaethau mewn meysydd eraill fel cancr a gofal plant. Dyna yw’r realiti trist.

Hysbyseb: Remember the night out for the right reason

Hysbyseb: "Remember nights out for the right reason"

Ond dwi’n meddwl i mi glywed y geiriau doethaf heddiw o enau Wynford Ellis Owen, o’r hen Syr Wymff a Plwmsan (!), sydd bellach yn Brif Weithredwr y Cyngor ar Alcohol a Chyffuriau. Esboniodd Wynford mae dim ond y cam cyntaf ydy atal goryfed ac mae’r ail-gam, y pwysicaf, ydy edrych pam fod pobl yn troi at ymgolli ynddyn nhw eu hunain mewn goryfed yn y lle cyntaf? Mae’r ateb, fel yr awgrymodd Wynford, yn un diwinyddol a dim ond yr Eglwysi wrth sôn am Grist o’r newydd fel gwaredwr mewn hanes all ddod a gwaredigaeth hir dymor i’n epidemig cymdeithasol ni yng Nghymru o oryfed.

MPs call for pub happy hours ban (BBC)

Please follow and like us: