Steven Hawking Vs Colin Murray a’i ffrindiau

Bore dydd Sadwrn ar Fighting Talk ar 5 Live aeth Colin Murray a’i westeion ati i drafod Steven Hawking a’i lyfr diweddaraf, The Grand Design. Dyma sut aeth y drafodaeth, mae’n ddarn byr iawn:

Fighting Talk

Er mai rhaglen ysgafn ydy Fighting Talk sy’n trafod y pwnc mewn ffordd ffwrdd a hi roedd Colin a’i westeion yn taro sawl hoelen ar ei phen mewn perthynas a honiad Hawkins ei fod wedi profi nad oes Duw.

Mae’n amhosib i wyddonwyr brofi nad oes Duw oherwydd fod Duw yn bodoli tu hwnt i ffiniau gwyddoniaeth. Nid rhywbeth gwyddonol yw ffydd, mae’n rhywbeth ysbrydol. Ac mae honni fod gwyddoniaeth yn medru gwrth brofi Duw yr un mor hurt a honni fod diwinyddiaeth yn ddisgyblaeth a fydd, yn y diwedd, yn medru darganfod iachâd i bob cancr. Mae’n bwysig i Gristnogion dderbyn fod gan wyddoniaeth yr ateb i lawer o bethau. Ond mae’n bwysig i wyddonwyr gofio hefyd fod yna derfynau ar eu disgyblaeth ac fod yna rai pethau nad oes ganddi’r gallu heb sôn am yr awdurdod i gynnig atebion iddi.

Thema arall ddifyr sy’n cael ei drafod yn y clip o Fighting Talk yw fod y rhan fwyaf o bobl heddiw yn agnostics yn hytrach nag anffyddwyr o argyhoeddiad. Bellach grwpiau bach o bobl sy’n Gristnogion o argyhoeddiad, a grwpiau bach hefyd sy’n anffyddwyr o argyhoeddiad. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn agnostics – pobl sy’n credu fod Duw yn bodoli mwy na thebyg ond oherwydd nad ydyn nhw’n sicr maen nhw’n byw, i bob pwrpas, fel tase Duw ddim yn bodoli. Mewn gair, fel mae Colin Murray yn dweud, pobl sy’n eistedd ar y ffens.

Mae Colin Murray yn mynd ymlaen i ddweud fod rhywbeth i’w edmygu mewn anffyddwyr o argyhoeddiad ac rwy’n cytuno a hynny. O safbwynt y dystiolaeth Gristnogol o leiaf rydych chi’n gwybod lle ‘dy chi’n sefyll gyda anffyddwyr o argyhoeddiad. Her Cristnogion felly yw ceisio argyhoeddi mwy o’r agnostics i ddod oddi ar y ffens ar yr ochr sydd a meddwl gwir agored nag y medr Hawkin ddenu i ddod oddi ar y ffens ar ochr gyfyngedig y byd olwg gwyddonol.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Steven Hawking Vs Colin Murray a’i ffrindiau

  1. Dafydd Tomos

    Pwy yw Hawkin(s)? Ti’n cymysgu dy anffyddwyr fan hyn. Be mae Hawking yn ddweud yw ‘nad oes angen’ Duw i esbonio cread y bydysawd (na unrhywbeth arall yn y bydysawd). Hynny yw mae gwyddoniaeth ei hunan yn dangos sut all rhywbeth ddod allan o ddim byd a does dim angen y cysyniad o fod sy’n bodoli cyn a thu allan i’r cread (sy’n cael ei alw’n Dduw mewn crefyddau monotheistig).

  2. rhysllwyd

    Hawking! Wps!

    Digon teg. Ond o’r hyn dwi’n deall (a tydw i heb ddarllen llyfr Dawking eto) mae ei theori yn mynd tu hwnt i faes ei ddisgyblaeth oherwydd mae nid esbonio gwyddoniaeth mae’n gwneud ond ensynio fod yng ngwyddoniaeth yr ateb terfynol i gwestiwn mawr bodolaeth. Ei ateb e yw honni nad oes rhaid gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf ond drwy ddweud hynny mae e yn ateb y cwestiwn, jest mewn ffordd sy’n sownio’n glyfar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.