Er i bobl Dduw ennill rhyddid o’r Aifft, yng nghanol yr anialwch ‘toedden nhw ddim yn rhydd mewn gwirionedd. Fe glywn eu bod yn flin, yn ddiamynedd ac yn cwyno. (Numeri 21.4-5) Disgrifiad fyddai’n gweddu’n dda i’r math o gymdeithas rydym yn byw ynddi heddiw o bosib.

Roedd erthygl ar wefan y Guardian ychydig yn ôl dan y teitl “The age of rage” yn dweud:

“We’ve built a world that’s extremely good at generating causes for anger, but extremely bad at giving us anything constructive to do with it.”

Ac yn sinigaidd iawn mae rhai gwleidyddion wedi ffeindio ffordd o droi’r ymdeimlad yma o fod yn flin a diamynedd yn bleidleisiau ac mae’r bwystfil yn bwydo ei hun. Yn nes at adref mae’n siŵr bod yna bethau bach bob dydd yn gallu ein gwneud yn flin a diamynedd.

Nid yw’r agwedd meddwl negyddol yma’n llesol i ni. Mae meddygon wedi dangos fod bod yn flin a diamynedd yn cyfrannu tuag at straen sydd yn ei dro yn cyfrannu tuag at bwysau gwaed uchel sydd yn ei dro yn cynyddu’r risg o broblemau iechyd mwy difrifol.

Ond nid yw byw bywyd blin a diamynedd yn rhywbeth mae Duw yn deisyfu i ni ar lefel ysbrydol chwaith. I ddweud y gwir mae’n rhwystr i ni ddod i adnabod Duw yn well a byw yn ôl rhythm ei deyrnas.

Yn eu cwyno roedd pobl Dduw yn yr anialwch yn esgeuluso trystio ac addoli eu Duw. Wrth fod yn ddiamynedd roedden nhw’n dangos diffyg ffydd a diffyg ymddiriedaeth. Canlyniad hynny oedd dioddefaint pellach. Ond yng nghanol yr anialwch mae Duw yn trugarhau. 

“A dyma Moses yn gwneud neidr bres a’i chodi ar bolyn. Wedyn os oedd neidr yn brathu rhywun, pan fyddai’r person hwnnw’n edrych ar y neidr bres, byddai’n cael byw.”, (Numeri 21.9)

Tybed ydym ni wedi cael eich brathu gan yr agwedd negyddol yma sy’n rhemp yn ein cymdeithas heddiw? Os ydych chi debyg i fi yna byddwch chi’n wynebu brwydr ddyddiol i osgoi cael ein tynnu i mewn i’r agwedd meddwl a’r agwedd calon yma sydd fel pandemig yn ein cymdeithas gyfoes ni heddiw ac yn cael ei fwydo gan fegin Twitter a Facebook.

Y newyddion da yw ein bod ni hefyd yn cael ei galw i godi ein llygaid at y neidr bres sy’n iachau a gweld mai cysgod neu arwydd mewn gwirionedd yw’r neidr bres sy’n ein cyfeirio at Iesu Grist ei hun.

“Cododd Moses neidr bres ar bolyn yn yr anialwch. Bydda i, Mab y Dyn, yn cael fy nghodi yr un fath. Bydd pawb sy’n credu ynof fi yn cael bywyd tragwyddol.” (Ioan 3:14-15)

Yn yr un modd ag yr oedd yr Hebreaid yn cael eu hiachau drwy’r neidr bres yn yr anialwch. Daw moddion i ni drwy gredu yn y Meseia, Iesu Grist.

Y term sy’n cael ei ddefnyddio yma yn Efengyl Ioan yw “bywyd tragwyddol”. Y ddealltwriaeth syml o hyn yw ei fod yn ymwneud a beth sy’n digwydd ar ôl i ni farw – ac wrth gwrs mae hynny’n rhan bwysig o’r darlun. Ond mae mwy iddi ‘na hynny hefyd.

Neges fawr y Testament Newydd yw bod y byd sydd i ddod – y tragwyddol – wedi torri mewn i’r byd sydd ohoni yn fwyaf arbennig ym mherson Iesu Grist. Dyna wefr yr ymgnawdoliad – fod y Duw nefol, wedi ymlaen atom ac i ganol y byd naturiol.

Felly er bod yr efengyl Gristnogol wrth gwrs yn ein pwyntio ni ymlaen at obaith sydd eto i ddod. Mae hefyd ynglŷn â’r gwahoddiad i dderbyn yr hyn sydd wedi dod ymlaen atom o’r dyfodol i’n cyfarfod, sef Iesu, ei Deyrnas a’i ffordd o fyw a meddwl.

Un o’r ffyrdd y gallwn ‘adnewyddu ein meddwl’ (Rhufeiniaid 12.2) yw drwy wrthod agwedd negyddol y byd, yn wir i edifarhau am ein rhan ynddo a derbyn maddeuant Iesu a chymryd ymlaen ysbryd heddychol Iesu fel sy’n cael ei bortreadu yn y llythyr at y Galatiaid 5.22:

Ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.

Tybed ydych chi’n debyg i mi yn llawer rhy aml yn gaeth mewn rhyw anialwch meddwl? Tybed ydych chi’n ffeindio eich hun yn gaeth i fod yn flin ac yn rhy hawdd yn syrthio i fod yn ddiamynedd? Os ydy hynny’n wir amdanoch chi heddiw codwch eich llygaid tuag at Iesu sy’n llawn gras ac amynedd.

Mewn blwyddyn lle y gwelwn etholiad a rhai pobl yn sinigaidd yn ceisio troi’r agwedd negyddol yma mewn cymdeithas mewn i bleidleisiau yna gadewch i ni fel pobl Iesu Grist godi uwchben hynny a dangos ffordd amgenach.

Please follow and like us: