Fel rhan o fy nhymor sabathol dwi’n cymryd y cyfle i ymweld ac eglwysi eraill, yn cynnwys traddodiadau gwahanol i fy nhraddodiad i oherwydd rwy’n credu fod pob traddodiad yn cyflwyno rhywbeth gwerthfawr i rychwant eang eglwys Iesu Grist. Ymweld heddiw â gwasanaeth bore Sul mewn Cadeirlan, gwasanaeth uchel iawn i gymharu gyda’r hyn rwyf wedi arfer ag ef. Roeddwn i yn gwerthfawrogi y litwrgi dyrchafol lle nad oedd dim un gair yn wast.

Ar ôl gadael un teml dyma droi mewn i un arall ar y ffordd adref – Tesco. Yr hyn oedd yn fy wynebu wrth droi i’r dde oedd llyfr self-help dan y teitl: “How to change your life?” Roedd rhyw eironi yn hynny, dwy deml yn yr un ddinas yn cynnig ateb yr un cwestiwn. Un yn cynnig yr ateb am £12.50 y llall yn cynnig ateb oddi uchod. Testun y gwasanaeth yn y Gadeirlan oedd hanes Simeon yn cyfarfod y baban Iesu yn y Deml o Luc, cyfarfyddiad llawer mwy trawsnewidiol ‘na llyfr £12.50 dwi’n siŵr:

“Yn awr yr oedd dyn yn Jerwsalem o’r enw Simeon; dyn cyfiawn a duwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddanwch Israel; ac yr oedd yr Ysbryd Glân arno. Yr oedd wedi cael datguddiad gan yr Ysbryd Glân na welai farwolaeth cyn gweld Meseia’r Arglwydd. Daeth i’r deml dan arweiniad yr Ysbryd; a phan ddaeth y rhieni â’r plentyn Iesu i mewn, i wneud ynglŷn ag ef yn unol ag arfer y Gyfraith, cymerodd Simeon ef i’w freichiau a bendithiodd Dduw gan ddweud:

‘Yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd, O Arglwydd,
mewn tangnefedd yn unol â’th air;
oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth.’”

Please follow and like us: